Почетна > Новости > Анкетирање студената у зимском семестру академске 2023/2024. године

Анкетирање студената у зимском семестру академске 2023/2024. године

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса (даље: Правилник), који је 27. 4. 2023. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Лущи, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса.

Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапрјеђења. Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања. У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Анкетирање ће се ВРШИТИ електронским путем — помоћу веб сервиса Студент. У задатом периоду трајања анкете студенти могу да попуњавају анкетне обрасце. Анкетни упитник садржи питања (тврдње), подијељене по областима студентског анкетирања дефинисане чланом 2. Правилника, са понуђеним оцјенама и одговорима. Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге. Чланом 7. Правилника је прописано да „су анкетирањем обухваћени они студенти, који су до момента спровођења анкете присуствовали најмање на 70% одржаних часова предавања и вјежби у текућем семестру”.

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 25. децембра 2023. до 21. јануара 2024. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у зимском семестру 2023/2024. године на првом циклусу студија.