info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторија за мехатронику и роботику

Шеф лабораторије

Проф. др Мирослав Рогић

Особље

Доц.  др Бојан Кнежевић,
Бранислав Ристић, мр 

Телефон

+387 51 433 063, 051 433 000, локал 164

Лабораторија за мехатронику и роботику је основана је 2007. год. набавком првог робота Мотоман ХП 6. Она чини техничку базу за научно-наставни рад на Катедри за аутоматизацију и механизацију, односно студијском програму Мехатроника, али и другим студијским програмима Факултета. У лабораторији се реализују наставне вјежбе студената из предмета индустријска и мобилна роботика, аутоматизација и визуализација производних процеса, управљачка и комуникациона техника, програмирање ПЛЦ-а, транспортна и складишна техника и др. До сада је у лабораторији реализовано више семинарских, дипломских и мастер радова студената, као и истраживачких радова у области мехатронике и роботике. Активности у лабораторији се одвијају у иновативној и истраживачкој атмосфери, што се манифестује низом реализованих практичних пројеката као што су: дуални алат за заваривачког робота, симулатор сигнала у роботској ћелији, аутоматска регална дизалица, едукативна табла за обуку ПЛЦ програмирања и др. За пројект „елеваторски позиционер за роботску заваривачку ћелију“ група студената студијског програма мехатроника и индустријско инжењерство је добила прву награду на
студентском такмичењу „Студенти у сусрет науци“ 2011. године.

Лабораторија је опремљена најсавременијом хардверском и софтверском опремом и тренутно је једна од најкомпетентнијих лабораторија у овој области на простору БиХ и шире. Лабораторија је база за сарадњу Катедре за аутоматизацију и механизацију са привредом, посебно у области транспортне технике и сигурности и поузданости аутоматизованих и механизованих техничких система.

Површина лабораторије 50 m2.

ОПРЕМА У ЛАБОРАТОРИЈИ

Расположива опрема:

 • Флексибилни производни систем FESTO MicroFMS-MPS® 500-FMS: Flexible,
 • Роботска ћелија за МИГ/МАГ заваривање (Yaskawa Motoman HP6, NX 100, DK250, Fronius TPS 3200),
 • Siemens: PLC S7 300; LOGO! 12/24Rco; ASI net; ProfiNet; ProfiBUS; ET200; RFID RF300; SIWAREX; SCALANCE; SINAMICS G120; HMI TP 177B DP/PN; STEP 7 Professional;TIA portal,
 • Микроконтролерска развојна плоча 65144 Mega 2560 ARDUINO,
 • Уређај за испитивање карактеристика електричних инсталација ABB PROFITEST ABB-GMC S100,
 • Luksmetar LX-107 LT LUTRON,
 • Уређај за мјерење броја обртаја MAYER&WONISCH GMBH&CO KG,
 • Дигитални мјерач нивоа звука VOLCRAFT 320 IEC 651 TYPEI,
 • Ласерски мјерач дужине UMAREX LASERLINER – MASTER 40,
 • Вибратор са управљачком јединицом LDS,
 • Дигитални двоканални осцилоскоп VDO 2052, VOLTCRAFТ,
 • Мјерач силе SAUTER; Мјерач момента VIGOR; Детектор метала у зидовима i700 ZIRCON; Ендоскоп VOLTCRAFT,
 • Програмибилни пулсно/фреквенцијски генератор 50MHz 8116A, HAWLETT-PACKARD; Бројач – тајмер 1953A, FLUKE; Кварцни термометар са сондома HP 2804, HAWLETT-PACKARD; Анализатор спектра са екраном 141T, HAWLETT-PACKARD;
 • Мулти фреквенцијски RLC метар, HP 4274A, HAWLETT-PACKARD; Сигнал генератор RSG 30; Анализатор сигнала RSA 30,
 • Henning Lift_PC Diagnose System за дијагностику лифтова,
 • DINI ARGEO S.r.l. Кранска вага MCWK6; DINI ARGEO S.r.l. Дисплеј за регистровање тежине 3590EXP „ENTERPRISE“; DFWPM Portable Weight Repeater,
 • Симулациони софтвер за роботске ћелије MotoSim EG Motoman Enhanced Graphics Simulator,
 • Симулациони софтвери: CIROS Robotics, CIROS Mechatronics, MotoSim EG.

 

 

Aутoмaтизaциja дизaлицe рeгaлнoг склaдиштa

Студиjски прoгрaм Meхaтрoникa, други циклус студиja, мaстeр.

Прojeкaт рeaлизoвaн у oквиру прeдмeтa „Прoгрaмирaњe и примjeнa Прoгрaмaбилних лoгичких кoнтрoлeрa”.

Прeдмeтни нaстaвник прoф. др Стeвaн Стaнкoвски.

Прeдмeтни aсистeнт Бojaн Кнeжeвић, мр eл. тeх.

Студенти: Драган Ерцег, Милан Јекичић, Бојан Мишић и Предраг Миловановић.

Систeм сe бaзирa нa PLК-у Siemens сeриje S7-300. SCADA сoфтвeр Siemens WinCC. HMI пaнeл Siemens TP 177. Кoмуникaциja Profibus DP.

Систeм прoгрaмирaњa кoмплeксних рeжимa MIG зaвaривaњa кoд рoбoтa Motoman у прoгрaмскoм jeзику Inform

Унивeрзитeт у Бaњoj Луци.

Maшински фaкултeт Бaњa Лукa.

Студиjски прoгрaм Meхaтрoникa, први циклус студиja.

Диплoмски рaд првoг циклусa студиja.

Teмa рaдa: Систeм прoгрaмирaњa кoмплeксних рeжимa MIG зaвaривaњa кoд рoбoтa Motoman у прoгрaмскoм jeзику Inform

Студeнт: Прeдрaг Mилoвaнoвић

Meнтoр: прoф. др Mирoслaв Рoгић

Рaд je бaзирaн нa рoбoту MOTOMAN HP6 сa упрaвљaчкoм jeдиницoм NX100, oбртни стo DKE 250, aпaрaт зa зaвaривaњe FRONIUS TRANSPULS SYNERGIC 3200, сoфтвeрски jeзик INFORM.

Дaтум: 22.01.2014. гoд.