(М1РПП) Развој производа и процеса

Назив предмета

РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА И ПРОЦЕСА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16-М11РПР

Обавезни

II

3П + 2В

6

Наставници

Милан Тица,  ванредни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Изучавањем овог предмета студент стиче базично знање из настанка производа и израде елемената (замисао или захтјев купца, идејно рјешење, израда прототипа, испитивање, конструкција, пројектовање), као и елементарна знања из пројектовања технолошких процеса за израду елемената производа.

Исходи учења (стечена знања):

Студент добија јасну представу о настанку производа у цјелини као и у појединим фазама као што су замисао или захтјев купца, идејно рјешење, израда прототипа, испитивање, конструкција, пројектовање итд. Студент је оспособљен да води пројекте развоја производа (у цјелини или по фазама) и процеса у предузећу.

Садржај предмета:

Увод у развој производа и процеса. Планирање пројекта развоја. Утврђивање плана развоја. Израда пројектног задатка. Управљање пројектима развоја. Развој и верификација прототипа. Анализа пројектног задатка. Израда пројекта прототипа. Преиспитивање прототипа. Израда конструкционе документације. Израда саставнице производа. Израда писане конструкционе документације. Верификација конструкционог елабората. Пројектовање и развој производа. Израда технолошке концепције. Разрада технолошког процеса. Одређивање метода рада. Процјена послова. Нормирање. Разрада операција контролисања. Израда осталих докумената. Оцјена пројекта развоја. Верификација пројекта.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и семинарски рад. Самостална израда пројектног задатка развоја производа.

Литература:

  • АPQP – стандарди За развој производа и процеса.

  • Бобрек М., QMS DESING, 2000 – Пројектовање система менаџмента квалитета.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Кроз пројектни задата студент развија конкретан производ. Пројектни задатак се оцјењује. Колоквијуми средином и крајем семестра су писмени у облику теста. Завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе

5 бод.

Пројектни задатак

25 бод.

Завршни испит

25 бод.

Активност на настави

5 бод.

Колоквијуми

40 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Милан Тица,  ванредни професор

Огласна табла