(16‐Б61ООЕ) Основи организације и економике

Назив предмета

ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЕКОНОМИЈЕ
(Организација и економика предузећа)

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б61ООЕ

Изборни

VI

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Зорана Танасић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да се омогући студентима стицање основним теоријских и практичних знања и вјештина из области организације и економике пословних система.

Исход учења

Студент ће показати основна теоријска и практична знања и разумијевање у области организације и економике. Студент ће бити способан да истражи и примјењује моделе организационе структуре, као и да врши анализу и оцјену ефикасности и ефективности процеса у оквиру пословног система.
Студенти ће овладати поступцима за анализу и праћење прихода, трошкова и ефеката пословања. Студент ће показати способности презентовања идеја и активно учешће у рјешавању проблема у оквиру тима из области организације и економике предузећа.

Садржај предмета

Основи организације предузећа: Појам и дефиниција организације. Улога и значај организације у друштву. Развој организације као науке. Правне форме привредних друштава – оснивање организације (Облици и врсте предузећа). Основни појмови дизајна организације. Параметри организационе структуре: подјела рада, делегирање ауторитета, департментализација и координација. Фактори организационе структуре: средина, култура, старост и величина организације, технологија и стратегија. Основни модели организационе структуре. Функције и процеси у предузећу. Организација производње (планирање, материјално обезбјеђење, расподјела посла и др.). Савремени модели организационих система. Организационо понашање - положај човјека у процесу рада (човјек, рад и технологије). Организационе промјене – будућност рада и нове технологије. Групе и тимови. Комуникације и конфликти.
Основи економике предузећа: Појам економије. Основни проблеми економске организације. Тржиште и држава у економској привреди. Понуда и потражња. Приходи и расходи. Анализа трошкова. Одређивање цијене коштања на тржишту потпуне конкуренције. Праг рентабилности. Биланс успјеха. Биланс стања. Показатељи успјешности пословања предузећа.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и семинарски рад. Тимска израда и презентација семинарског рада. Крајем семестра је предвиђена посјета пословном систему.

Литература

Основна литература:
  • Танасић, З. и др. (2007): Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука

  • Сорак, М. (2007): Организација и економика предузећа, Технолошки факултет, Бања Лука

  • Ондреј, Ј. и др. (2013): Основи организације и менаџмента, ФОН, Београд

  • Петровић, М, и др. (2009): Организација, Економски факултет, Београд,

  • Шуњић-Беус, М., Берберовић, Ш, и др. (2005): Економика предузећа, Сарајево

Додатна литература:
  • Daft, R. L. (2010): Organization Theory and Design, South-Western, Mason

  • Jones, G. R. (2007): Organizational Theory, Design, and Change, Prentice Hall, New Jersey

Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.
Похађање наставе
5 бод.
Семинарски рад
10 бод.
Завршни испит
30 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијуми, I+II
50 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Зорана Танасић, доцент

Огласна табла