Организација производње – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 30 + 30 5
Наставници

Горан Јањићванредни професор

Зорана Танасићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је пружити студентима одговарајуће образовање из области организације производње, потребно за рјешавање практичних проблема у предузећима.

Исход учења

Студент ће бити у стању да: објасни основне принципе на којима се заснива организација и управљање процесима производње; анализира постојећи модел организационе структуре у предузећу; примјеном релевантних метода оцијени ефикасност и ефективност процеса пословног система; дефинише поступке за анализу и праћење прихода, трошкова и ефеката пословања; самостално и у тиму анализира потребе и планира материјалне и људске ресурсе у процесу производње уз примјену информационих технологија; покаже способност презентовања идеја и активно учешће у рјешавању проблема у оквиру тима из области организације процеса производње.

Садржај предмета

Основи теорије организације и управљања. Основни појмови дизајна организације као друштвеног система. Параметри организационе структуре: подјела рада, делегирање ауторитета, департментализација и координација. Фактори организационе структуре: средина, култура, старост и величина организације, технологија и стратегија. Основни модели организационе структуре. Производња као систем. Функције и процеси у предузећу. Значај организације процеса производње. Утицајни фактори на организацију производње (маркетинг, истраживање и развој, људски ресурси, комерцијала, логистика,...) Пословни процеси управљања производњом (планирање, материјално обезбјеђење, расподјела посла,...). Радно мјесто, човјек и рад. Методе и технике планирања производње. Управљање квалитетом процеса производње. Оперативна припрема. Израда и праћење документације. Лансирање производње, приоритети, прорачун капацитета. Модели управљања залихама. Методе и технике управљања производним системима. Економика производње (трошкови, калкулација и показатељи успјешности пословања – продуктивност, економичност и рентабилност).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе и пројектни задатак. Тимска израда пројекта за реалан процес производње.

Литература
 1. Бобрек, М., Танасић, З., Травар М.: Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука, 2007.
 2. Сорак, М.: Управљање индустријским системима, Технолошки факултет, Бања Лука, 2015.
 3. Зеленовић, Д.: Технологија организације индустријских система- предузећа, ФТН, Нови Сад, 2005.
 4. Jones, G. R.: Organizational Theory, Design, and Change, Prentice Hall, New Jersey, 2007
Облици провјере знања

Студенти у мањим групама рјешавају конкретан задатак који има за циљ примјену стеченог знања у реалном пословном систему. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.

Похађање наставе 5 Колоквијуми, I и II 50
активност на настави Завршни испит 35
Пројекат 10 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама