(16‐Б70МРИ) Мјерења у индустрији

Назив предмета

МЈЕРЕЊА У ИНДУСТРИЈИ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б70МРИ

Обавезни

VII

3 П + 2 В

6

Наставници

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Основи теорије мјерења

Положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из технике мјерења у области мјерења у индустрији, те да их може примијенити а резултате мјерења анализирати и обрадити.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да дефинише задатке и циљеве мјерења у области индустријског инжењерства и менаџмента, те одабере оптималан метод и мјерна средства за рјешење постављеног задатка. Биће у стању да направи план мјерења и да га реализује уз примјену одабране мјерне опреме. Резултате мјерења моћи ће анализирати, те уз примјену статистичких метода обрадити и презентовати у облицима погодним за даље коришћење.

Садржај предмета

Основе производне мјерне технике. Мјерна средства.Једнострука мјерила. Вишеструка (универзална) мјерила. Сензори.Мјерење неелектричних величина електричним путем (маса,сила, помак, обртни момент/снага, притисак, температура).Оптичка и оптоелектроничка средства мјерења.Мјерење и контрола микро и макро геометријских параметара површина.Координатна метрологија (НУММ и мјерна рука).Мјерење температуре. Врсте термометара и њихова примјена. Мјерење притиска. Манометри. Менаџмент мјерних средстава.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе (аудиторне и лабораторијске) и графички рад. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења.

Литература

  • Станић, J.: Технолошки мјерни системи, Машински факултет, Београд, 1991.

  • Поповић, М.: Сензори и мјерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево,2004.

  • Станковић, Д.: Физичко‐техничка мјерења, Научна књига, Београд, 1997.

Облици провјере знања

Графички рад се оцјењују. Колоквијуми се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.
Похађање и активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
20 бод.
Завршни испит
50 бод.
Семинарски рад
5 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Живко Пејашиновић, доцент

Огласна табла