Експерти у тимском раду – 2016

Назив предмета

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ РАДУ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б70ЕТР

Обавезни

VII

2 П

3

Наставници

Доц. др. Зорана Танасић, Доц. др Горан Јањић

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Студентски пројекат је курс у којем студенти примјењујући своја знања и вјештине у раду на заједничком интердисциплинарном пројекту усавршавају вјештине тимског рада, комуникације и презентовања које су неопходне у пословном свијету и на тржишту рада.

Исход учења

Студенти ће бити у стању да активно учествују у тимском рјешавању интердисциплинарних проблема. Студенти ће бити у стању да прикупе релевантне информације битне за пројекат и дефинишу пројектни задатак. Студенти ће бити у стању да препознају како њихов начин комуникације и рада утиче на функционисање тима у процесима планирања, одлучивања и рјешавање задатака. Студенти ће бити у стању да рјешавају спорове и проблеме који настају због професионалних и личних разлика и да иницирају и стимулишу сарадњу или промјену образаца понашања када је то потребно у раду на заједничком пројекту. Студент ће бити у стању комуницирати с људима из других научних области и радити са њима у рјешавању заједничких проблема. Студент ће бити способан да јасно изложи своје идеје и презентује резултате пројекта различитим циљним групама. Студент ће побољшати своје комуникационе способности.

Садржај предмета

Креирање интердисциплинарне групе од 5-7 студената са различитих студијских програма. У оквиру сваког програма формирају се теме потенцијалних пројеката, зависно од броја студената, за дату школску годину. Избор теме пројекта, формирање тима, избор руководиоца тима, дефинисање методологије и плана реализације пројекта. Подјела задатака у оквиру тима. Рад тима на заједничком рјешавању проблема у оквиру додјељене теме. Извјештавање о напретку пројекта као и раду тима. Индивидуално вођење дневника. Развијање вјештина израде презентације и презентовања кроз различите вјежбе. Периодично презентовање извјештаја и финална одбрана пројекта према правилима дефинисаним од стране наставника.

Методе наставе и савладавања градива

Метода учења се заснива на сопственом искуству. Студенти развијају вјештину тимског рада кроз учење из специфичних ситуација које се јављају при рјешавању проблема у оквиру додијељеног пројекта.
Размишљања о раду и комуникацији унутар тима студенти дијеле са другим члановима тима усмено, воде радне дневнике. Интерактивне вјежбе и двосмјерна комуникација чланова тима.

Литература

  • Гверо, П., Јањић, Г., Танасић, З., Кардаш, Д.: Упутства за Cтудентски пројекат.

Облици провјере знања

Финални извјештај рада на пројекту у писаној форми. Усмена презентација и одбрана заједничког рада у којем учествују сви чланови тима. Оцјена тимског рада у току семестра на основу праћења рада групе.

Посебне назнаке за предмет:

Коришћење минимално 30 % стране литературе у раду.

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Доц. др Горан Јањић

Огласна табла