Заваривање и термичка обрада
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Материјали I и II – положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама: технологија спајања метала заваривањем, избора додатног материјала за заваривање, те термичке обраде заварених спојева и основног материјала.

Исход учења

Студент је оспособљен да може правилно одабрати поступак припреме и заваривања металних склопова уз истовремен правилан избор додатног материјала и термичке обраде. Такође, оспособљен је да зна пројектовати технологију заваривања, термичке обраде, те контролу заварених спојева и основног материјала.

Садржај предмета

Физички основи и класификација поступака заваривања. Теорија заваривачког лука. Ручно електролучно заваривање. Заваривање под прахом. Заваривање у заштитном гасу. Заваривање електричним отпором. Гасно заваривање. Специјални поступци заваривања. Додатни и помоћни материјали у заваривању – избор и захтјеви. Заваривачка опрема, уређаји и пристроји. Технике сродне завривању. Металургија заваривања челика. Заварљивост неких метала. Утицај конструкције, врсте челика и облика на технологичност при заваривању. Израда технологије заваривања. Преглед и подјела поступака жарења. Побољшање обрадивости пластичном деформацијом и резањем код челика. Хомогенизационо и рекристализационо жарење. Уклањање заосталих напона у металима и легурама. Нормализационо жарење. Каљење и поступци каљења. Врсте и значај побољшања. Утицај побољшања на механичке особине и степен искоришћења челика. Површинско ојачавање, подјела и врсте поступака: цементација, карбонитрирање, нитроцементација и нитрирање – утицај на експлоатационе особине челика. Површинска каљења. Утицај конструкције, врсте челика и облика на технологичност при термичкој обради. Израда технологије термичке обраде. Испитивање и контрола након заваривања и термичке обраде. Заштита на раду при извођењу термичке обраде и заваривања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
  1. Благојевић, А.: Заваривање, Машински факултет, Бањалука, 1990.
  2. Пантелић, И.: Технологија термичке обраде I и II, Нови Сад, 1995.
Облици провјере знања

Израда семинарског задатка технологије заваривања једног склопа који се оцјењује. Израда лабораторијске вјежбе. Завршни испит је писмени и усмени.

Семинарски рад 10 бод. Колоквијум 1 20 бод.
Активност на настави 10 бод. Колоквијум 2 20 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама