Заштита животне средине и одрживи развој
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 2П + 2В 4
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада и схвати основне проблеме присутне у животној средини, праћење актуелних процеса у области заштите животне средине те уочавање трендова и анализа посљедица дјеловања антропогеног фактора на планети.

Исход учења

По одслушаном курсу студент треба да овлада методама утврђивања стања и праћења промјена у животној средини те да стекне основна знања везана за управљање и унапређење животне средине у контексту глобалне стратегије одрживог развоја.

Садржај предмета

Увод – основни појмови о животној средини. Појам, узроци и врсте загађивања животне средине (процјена утицаја на животну средину, катастар загађивача, мјерње емисије и имисије полутаната). Загађење ваздуха (киселе кише, глобално загријавање, оштећење озонског омотача...). Загађење вода (комуналне и индустријске воде...). Загађење и деградација земљишта (дезертификација, ерозија, одлагање отпадних материја...). Законски и административни аспекти заштите животне средине (националне и међународне регулативе). Организациони аспекти заштите животне средине (мониторинг систем). Методе и поступци пречишћавања отпадних гасова (издвајање честица и гасова), методе и поступци при пречишћавању отпадних вода и третман чврстог отпада (одлагање, коришћење...). Принципи и начела одрживог развоја. Основни појмови природних вриједности (природни ресурси и заштићена природна добра). Услови за коришћење необновљивих и обновљивих природних ресурса.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, теоретске и теренске вјежбе и семинарски рад. Предвиђена је посјета у двије до три институције која се баве анализом квалитета појединих сегмената животне средине.

Литература
 1. Ђукановић М.: Заштита животне средине и одрживи развој, Elit-Medica, Београд, 1996.
 2. Марковић, Д., Ђармати, Ш., Гржетић, И., Веселиновић, Д.: Физичкохемијски основи заштите
  животне средине, Књига II, Извори загађивања, последице и заштита, Универзитет у Београду,
  Београд, 1996.
Облици провјере знања

Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, Завршни испит је писмени и усмени (приступ усменом испиту условљен је положеним писменим испитом, тј. успјешност 51% и више).

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×15) 30 бод.
Завршни испит 50 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама