Заштита од опасног дејства електричне струје
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 3П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског и практичног знања из области заштите од опасног дејства електричне струје, опрема и лична заштита при раду у зони електричне струје. Мјерења и испитивања.

Исход учења

Студент овладава потребним знањима о опасностима које могу да се јаве при раду и непосредном контакту са ел. струјом. Стиче знања за мјерење величина које се јављају код примјене електричне струје итд.

Садржај предмета

Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије. Утицаји електричне енергије на жива бића и окружење. Утицаји електричне енергије на елементе техничко-технолошких система. Дјеловање електричне енергије на човјека. Техничке норме за примјену мјера заштите од електричне енергије. Заштита људи при раду у електричним постројењима и инсталацијама. Заштита људи при коришћењу електричних пријемника високог и ниског напона Опрема и средства личне заштите од опасног дејства електричне енергије. Електрична енергије као узрок пожара и експлозије. Мјерни инструменти и методе мјерења параметара ел. кола и електромагнетног поља. Анализа резултата мјерења и анализа извјештаја. Преглед и испитивање опреме од опасног дејства електричне енергије. Преглед и испитивање средстава личне заштите од опасног дејства електричне енергије. Опасност и заштита под статичког електрицитета. Опасности и заштита од атмосферског електрицитета.

Методе наставе и савладавања градива

У оквиру предавања студентима се теоријски и практично објашњава материја која је предвиђена наставним програмом. На аудиторним вјежбама студентима се приказују могућности опреме из области мјерења и методе заштите од дејства електричне струје. Вербална метода, метода демонстрације, лабораторијске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда семинарских радова.

Литература
 1. Гаћановић, М.: Заштита од опасног дејства електричне струје, скрипта, Бањалука 2009.
 2. Гаћановић, М.: Заштита од опасног дејства електричне струје, Приручник-скрипта, Бањалука
  2009.
Облици провјере знања
 • два самостална задатка се оцјењују са укупно 10 поена,
 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму),
 • завршни испит 45 поена.

Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи 51 поена.

Похађање наставе   Домаћи задатак 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 45 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама