Управљање производним системима
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је пружити студентима одговарајуће образовање из области управљања производним
системима у индустрији, неопходно за рјешавање практичних проблема.

Исход учења

Студент ће бити у стању да управљања реалним процесом производње у индустрији. То подразумијева да студент самостално планира, материјално обезбјеђује и диригује процесом производње, коришћењем информатичке подршке и савремених метода и техника управљања производњом.

Садржај предмета

Основи теорије управљања (развој науке о управљању, улога кибернетике, опште теорије система и теорије информација у управљању); Основе производних система (функција производних система, значај производних система, истраживање и анализа околине, структура индустријских система); Процес управљања производим системима: предвиђање, техничка припрема процеса рада, планирање производње, управљање залихама материјала, расподјела посла; Модели управљања производњом, Производне функције, Методе и технике управљања производним системима; Концепти управљања
производним системима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и семинарски рад. Самостална израда семинарског рада за реалан процес производње у индустрији. Предвиђена је посјета једном предузећа у индустрији које користи информатичку подршку процесу производње.

Литература
 1. Сорак, М.: Савремене методе и технике управљања производњом у процесној индустрији,
  скрипта, Технолошки факултет, Бања Лука, 2010.
 2. Сорак, М.: Менаџмент производње. Технолошки факултет, Бања Лука, 2006.
 3. Ћосић, И., Максимовић, Р.: Производни менаџмент, ФТН ИИС, Нови Сад, 2003.
 4. Schroeder G. R., Operation managment, Decision Making in the Operations Function, McGraw-Hill,
  1993.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак управљања реалним процесом производње у процесној индустрији коришћењем информатичке подршке. Семинарски рад се оцјењује. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 10 бод.
Активност на вјежбама 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама