Трибологија
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 2П + 2В 4
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Производне технологије – положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је стицање основних знања из трибологије примјењивих у области триболошки исправног конструисања, дефинисању технологије обраде, уштеде материјала и енергије кроз трибологију.

Исход учења

Студент је оспособљен за примјену основних триболошких знања у области конструисања елемената трибомеханичких система, примјену мазива као елемената трибомеханичких система, дефинисању технологије обраде и одржавања техничких система.

Садржај предмета

Трибологија као наука и техничка дисциплина. Трибомеханички систем. Структура трибомеханичког система. Природа триболошких процеса и њихов утицај на конструкцију машинских система, технологију производње и експлоатацију машина. Трење-узроци и законитости. Узроци, врсте и законитости хабања материјала. Триболошке карактеристике контактних површина, заостали напони. Модификација површина. Теорије подмазивања. Хидродинамичко подмазивање и примјена. Еластохидродинамичко подмазивање и примјена. Гранично подмазиванје и примјена. Савремени трибоматеријали. Трибометрија и трибидијагностика. Уштеда материјала и енергије кроз трибологију. Систематизација триболошких знања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, графичке и лабораторијске вјежбе, консултације.

Литература
 1. Ивковић, Б.: Трибологија, Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 1995.
 2. Бабић, М.: Мониторинг уља за подмазивање, Машински факултет, Крагујевац, 2004.
 3. Ивушић, В.: Трибологија, Хрватско друштво за материјале и трибологију, Загреб, 2002.
 4. Глобочки-Лакић, Г.: Обрада метала резањем - теорија, моделирање и симулација, Машински факултет, Бања Лука, 2010. (допунска литература)
 5. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Сепарати предавања и вјежби, 2013. (материјал у електронској форми)
Облици провјере знања

Израда пројектних задатака, колоквијуми. Завршни испит је усмени.

Похађање наставе 5 бод Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Активност на настави 5 бод Пројектни задатак 10 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама