Транспорт цијевима
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Механика флуида и Термодинамика – одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент стекне знања потребна за пројектовање цјевоводног транспорта и то: водовода, нафтовода, вреловода, гасовода и паровода.

Исход учења

Од студента се очекује да, након положеног испита, успјешно препозна проблем из тематике предмета. У првом реду да зна да срачуна разгранату и прстенасту водоводну мрежу. Поред овога имаће неопходно знање да срачуна пад притиска код нафтовода, вреловода, гасовода и паровода. Уз све ово имаће знање да изради механички прорачун цјевовода и изврши усвајање потребне арматуре, компензатора и ослонаца. На крају моћиће да предвиди опасност од хидроудара и предузме одговарајуће заштитне мјере.

Садржај предмета

Предметом су обухваћене сљедеће теме: Прорачун водоводних мрежа, разгранатих и прстенастих. Хидроудар. Неизотермна струјања. Прорачун пада притиска и температуре. Нафтоводи, вреловоди и топловоди. Гасоводи. Пароводи. Инжењерски аспекти пројектовања и реализације цјевовода. Цјевоводи и арматура. Везивање за темеље и ослонци цјевовода.

Методе наставе и савладавања градива
 1. Шашић, М.: Транспорт флуида и чврстих материјала цевима, Научна књига, Београд, 1990.
 2. Шашић, М.: Прорачун транспорта флуида и чврстих материјала цевима, Научна књига, Београд, 1985.
 3. Црнојевић, Ц.: Транспорт флуида цевима, Машински факултет, Београд. (књига у припреми)
 4. Црнојевић, Ц.: Транспорт чврстих материјала флуидима, Машински факултет, Београд, 2002.
ЛитератураОблици провјере знања

Знање се провјерава преко рјешавања задатака на писменом дјелу испита и одговора на теоријска питања на усменом дјелу испита. Поред овог студент је дужан да изради самостални задатак.

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×15) 30 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.

 

Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама