Топлотни апарати
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основне појмове везане за основне типове измјењивача топлоте, као и начин прорачуна, пројектовања и експлоатације ових уређаја. Оспособљавање за самостално рјешавање пројектних и конструкционих проблема код топлотних апарата.

Исход учења

Студент добија јасну представу о специфичностима одређених конструктивних рјешења са аспекта избора или пројектовања топлотних апарата, као и са аспекта њихове еколошке прихватљивости.

Садржај предмета

Основни појмови, пројектовање и конструисање, трошкови. Класификација. Радни медијуми. Рекуперативни измјењивачи топлоте, врсте и примјена. Измјењивачке станице. Упрошћени модели протицања флуида кроз топлотне апарате. Методологија прорачуна топлотних перформанси. Измјењивачи топлоте са супротносмјерним и истосмјерним током флуида и размјеном топлоте без промјене фаза. Измјењивачи топлоте са сложеном конфигурацијом струјања флуида и размјеном топлоте без промјене фаза. Стационарни рекуперативни измјењивачи топлоте са размјеном топлоте при промјени фаза. Критеријуми за поређење. Коефицијент пролаза топлоте. Добошасти измјењивачи топлоте. Измјењивачи топлоте са оребреним цијевима. Плочасти измјењивачи топлоте. Мјерење и регулација рада измјењивача топлоте. Испитивање и експлоатација измјењивача топлоте. Водни удар и опасности код измјењивача топлоте. Механички прорачун измјењивача топлоте. Расхладни торњеви. Посуде под притиском.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада.

Литература
 1. Бабић, В., Миловановић, З.: Топлотни апарати – скрипта, Универзитет у Бањој Луци, Машински
  факултет Бања Лука, 2010.
 2. Јаћимовић, М. Б., Генић, Б. С.: Топлотне операције и апарати, Машински факултет Београд, 2004.
 3. Балкастов, А. М.: Проектирование, монтаж и експлоатација теплоиспољзујушћих установок, Енергија, Москва, 1970.
 4. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д.: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2006.
 5. JUS. M. E5.101-122
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак састављања и прорачуна топлотне шеме у номиналном режиму рада ТЕП. Семинарски рад се оцјењује. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама