Топлотне турбомашине
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основне појмове, развој и неопходна теоретске поставке теорије топлотних турбомашина, с циљем стварања неопходних предуслова за успјешно праћење других предмета из области енергетских машина и постројења.

Исход учења

Студент добија јасну представу о мјесту и улози топлотних турбомашина у оквиру шема термоенергетских постројења. Студент је оспособљен да саставља и оптимизира избор типске турбине и турбокомпресора, а по унапријед усвојеном критерију и планираној функцији система.

Садржај предмета

Увод, историјски развој и основна класификација. Термодинамичке основе. Струјне основе. Трансформација потенцијалне енергије у кинетичку и кинетичке енергије у потенцијалну. Трансформација кинетичке енергије у рад и рада у кинетичку енергију. Ефикасност трансформације енергије на обиму ступња топлотне турбомашине. Трансформација енергије у ступњу. Трансформација енергије у термодинамичким циклусима топлотних турбомашина. Вишеступне турбине. Начини и методе прорачуна топлотних турбомашина. Понашање и регулисање рада. Конструкције парних турбина. Парне турбине за спрегнуту производњу електричне и топлотне енергије (СПЕТЕ). Конструкције гасних турбина. Турбокомпресори. Одржавање.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са конструкцијом и експлоатацијом изведених карактеристичних постројења обиласком истих на терену.

Литература
 1. Миличић, Д., Миловановић, З.: ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ Парне турбине, Машински факултет, Бања
  Лука, 2010.
 2. Миловановић, З.: ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ Термодинамичке и струјне основе топлотних
  турбомашина, Машински факултет, Бања Лука, 2010.
 3. Wilson, D. G., Korakianitis, T.: THE DESIGN OF HIGH-EFFICIENCY TURBOOMACHINERY AND GAS TURBINES, Prentice Hall, New Jersey, 1998
 4. Boyce, M. P.: GAS TURBINE ENGINEERING HANDBOOK, Second edition, Gulf Professional
  Publishing an imprint of Butterworth-Heinemann, Boston, USA, 2002
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак пројектовања неколико турбинских ступњева (улазни, други и трећи и излазни ступањ). Семинарски рад се оцјењује. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи

Материјал за предавање

Предавања

Материјал за вјежбе

Вјежбе

Провјера

Питања

Додатни материјал

Додатни материјал

Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама