Термоенергетска постројења
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основне појмове везане за разматрања одређених шема термоенергетских постројења, затим њихових показатеља економичности рада у оквиру вишег енергетског система. Такође, студент стиче знања која су неопходна за даља изучавања начина и метода прорачуна елемената топлотних шема термоенергетских постројења (кондензационих ТЕ, ТЕ-ТО, топлана, индустријских енергана и сл.). Обрађена су и питања везана за снабдијевање ТЕП расхладном и погонском водом, као и питања везана за транспорт и складиштење горива, шљаке и пепела, пречишћавање и одвођење димних гасова у атмосферу, као и понашање ТЕП у току експлоатације у оквиру ЕЕС (стационарни и нестационарни режими рада).

Исход учења

Студент овладава специфичностима одређених конструктивних рјешења ТЕП са аспекта избора локације, дефинисања генералног плана ТЕП и уклапања у ЕЕС. Оспособљен је за учешће у раду тима за пројектовање сложених ТЕП и то на пословима студијских истраживања и разраде пројектне документације. Такође, способан је за стратешке анализе уклапања ТЕП у простор са аспекта одрживог развоја и еколошке прихватљивости.

Садржај предмета

Увод: облици енергије, енергетске трансформације и класификација. Показатељи топлотне економичности термоенергетских постројења Параметри паре термоенергетских постројења и накнадно прегријавање. Регенеративно загријавање напојне воде. Губици паре, воде и кондензата. Снабдијевање термоенергетског постројења водом. Транспорт и складиштење горива. Транспорт шљаке и пепела. Пречишћавање и одвођење димних гасова из ТЕП у атмосферу. Локација и генерални план ТЕП. Основе пројектовања ТЕП. Састављање и прорачун топлотних шема ТЕП. Основна термичка опрема турбинског постројења ТЕП. Проблеми експлоатације ТЕП.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада. Упознавање са конструкцијом и експлоатацијом изведених карактеристичних ТЕП, њиховим обиласком.

Литература
 1. Миловановић, З.: Термоенергетска постројења – Теоретске основе, Универзитет у Бањој Луци
  Машински факултет, 2011.
 2. Миловановић, З.: Термоенергетска постројења – Технолошки системи, пројектовање и изградња, експлоатација и одржавање, Универзитет у Бањој Луци Машински факултет, 2011.
 3. Рижкин, В. Ј.: Тепловие електрические станции, „Енергоатомиздат“, Москва, 1976.
 4. Елизаров, Д. П.: Теплоенергетические установки електростанциј, „Енергоиздат“, Москва, 1982.
Облици провјере знања

Семинарски рад, два колоквијума и завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису
положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи

Материјал за предавање

Предавања

Материјал за вјежбе

Вјежбе

Провјера

Питања

Додатни материјал

Додатни материјал

Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама