Технологија обраде деформисањем
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 2П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Допуна, проширење и конкретизација знања из области обраде метала пластичним деформисањем са циљем оспособљавања студената да у пракси идентификују и успјешно ријеше проблем.

Исход учења

Савладавањем предвиђеног обима знања студент се оспособљава да дефинише технолошке параметре (развијено стање, сила деформисања, деформациони рад, коефицијент искоришћења, напонско-деформационо стање) одговарајућих технолошких поступака обраде деформисањем.

Садржај предмета

Увод у технологију обраде деформисањем. Основне теорије пластичног течења, напонско и деформационо стање. Трибологија у процесима деформисања. Деформабилност. Пројектовање технологије обраде лима: Деформисање раздвајањем: одсијецање на маказама, просијецање и пробијање, фино раздвајање. Савијање: технолошки поступци савијања. Дубоко извлачење: поступци извлачења са редукцијом и без редукције дебљине лима, извлачење са чврстим алатом,
хидростатичко дубоко извлачење. Пројектовање технологије запреминског обликовања; Ваљање: поступци ваљања шавних и бешавних цијеви, профилно ваљање, ваљање навоја и озубљења. Вучење: поступци матричног вучења и вучења помоћу ваљака. Сабијање: слободно сабијање и сабијање у калупу. Ковање: слободно ковање и ковање у калупу. Истискивање: поступци истосмјерног, противсмјерног, радијалног, орбиталног, комбинованог и истискивања цијеви и профила. Утискивање: хладно и топло утискивање. Thixo-деформисање: поступци thixo-деформисања. Основе пројектовања помоћу софтверских пакета CATIA и Simufact Forming.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске, лабораторијске и практичне вјежбе, домаћи задаци. Консултације.

Литература
 1. Шљивић, М.: Технологија пластичности I, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, 1998.
 2. Шљивић, М., Радоњић, Р.: Технологија обраде лима, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, Бања Лука, 2009.
 3. Liewald, M.: New Developments in Sheet Metal Forming, Institute for Metal Forming Technology, Universitat Stuttgart, Stuttgart, 2008.
Облици провјере знања

Провјера знања се врши путем два колоквијума у току семестра, израдом пројектних задатака, а на крају се полаже завршни испит. Коначна оцјена се добија сабирањем бодова на основу присуства и активног учешћа у извођењу наставе и бодова остварених на претходно поменутим облицима провјере знања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Пројектни задаци 20 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама