Технички енглески језик I
Статус Семестар Број часова ECTS
Факултативни 5 0П + 2В 0
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студенти унаприједе језичкe вјештинe попут професионалне комуникације помоћу вјежби слушања и конверзације о разним техничким темама, да прошире и вјежбају релевантан вокабулар који се односи на стручни енглески језик из области машинства и инжењерства уопште, те прошире знања из граматике енглеског језика.

Исход учења

Студент ће стећи језичке способности везане за основне појмове који су везани за стручни енглески језик из области машинства, проширити знања из граматике, те унаприједити усмену и писмену комуникацију која одговара средњем (Intermediate) нивоу знања страног језика.

Садржај предмета

Introduction to professional English. English for academic purposes. Describing technical functions and applications. Words stemming from use, allow, enable, permit, ensure, prevent. GPS applications. Explaining how technology works. Verbs to describe movement. Space elevators. Emphasizing technical advantages. Otis lift technology. Adverbs for adding emphasis. Describing specific materials. Common materials. Listening: an environmental audit. Categorizing materials. Consist of, comprise, made of, made from, made out of. Time contrast. Materials recycling. Specifying and describing properties. Listening: specialized tools. Reading: Kevlar. Discussing quality issues. Adverbs of degree. Conditional sentences with if clauses. Explaining and assessing manufacturing techniques. Words to describe machining. Listening: Metal fabrication. Reading: Cutting operations. Past continuous vs. Simple past. Explaining jointing and fixing techniques. Options for fixing. Reading and discussion: Joints and fixings. Describing positions of assembled components. Prepositions of position. Listening: Cluster ballooning. Reading: The flying garden chair. Working with drawings. Views on technical drawings. A drawing query. Discussing dimensions and precision. Scale. Phrases related to scale and tolerance. Participles as adjectives.

Методе наставе и савладавања градива

Вјежбе (бројне методе и технике везане за ELT); групни, тимски и индивидуални рад, консултације.

Литература
 1. Ibbotson, M.: Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, 2008.
 2. Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press 2004.
 3. Popović, Lj., Mirić, V.: Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima, Zavet, Beograd, 1996.
Облици провјере знања

Предмет је факултативан. Студенти полажу два теста и два диктата.

Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама