Системи и уређаји заштите
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент добије основна знања из система и уређаја заштите које се користе на обрадним системима, разним уређајима који се користе у индустрији. Студенти се упознају са подручјима примјене, актуелним стањем и тенденцијама развоја ове области.

Исход учења

Студент се кроз општи системски приступ упознаје изворе опасности. Кроз анализу и синтезу извора опасности сагледава начине и методе примјењених заштита на машинама и уређајима. Упознају се са техничким индустријским системима ефикасне заштите. Стиче методолошки приступ неопходан за рјешавање проблема из ове области, тако да са стеченим знањем може бити члан тима који се професионално бави питањима процјене ризика и разних опасности које могу настати у току рада.

Садржај предмета

Индустријски развој машина и система заштите. Стандарди за безбједност машина. Принципи безбједности машина. Опасне зоне на машинама, начин заштите од механичких повреда, концепција рјешења система заштита код ваљака. Уређаји за заустављање и блокирање машина. Системи за безбједност и сигурност рада на обрадним системима. Отпаци из процеса обраде деформисањем и резањем. Опасности и начини заштите од отпадака из процеса обраде материјала. Ризици од повреда на машинама у обради метала. Начини безбједног уклањања опасности од отпадака и струготине код машина са скидањем струготине. Уређаји заштите стругова и оператора на њима, системи заштите на рендисаљкама, глодалицама, трачним пилама. Уређаји и системи заштите на брусилицама и бушилицама Основна структура машина за дефoрмисање, захтјеви при конструисању машина с обзиром на безбједност. Системи заштите машина од преоптерећења. Системи заштите опслужиоца од повреда на пресама, маказама, чекићима. Заштита na машинаma непрекидног дејства од преоптерећења и уређаји заштите оператора на тим машинама (ваљаче машине, машине за вучење и савијање профила). Системи заштите помоћу свјетлосне завјесе. Уређаји заштите машина од преоптерећења у обради дрвета и других неметала. Системи и уређају заштите на средствима који се користе у прехрамбеној индустрији. Системи и уређаји заштите на грађевинским машинама.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске вјежбе, израда семинарских радова и консултације. Самостална израда семинарског рада.

Литература
  1. Тодић, M.: Системи и уређаји заштите, Скрипта, Бањалука 2010.
  2. Јанковић, Ж.: Системи заштите на машинама, Факултет заштите на раду Ниш, 1999.
Облици провјере знања

Семинарски рада. Два колоквијума, које полажу писмено. На завршни усмени испит излазе они студенти који су успјешно одбранили семинарски рад, положили два колоквијума. Завршни испит је само усмени.

Похађање наставе   Домаћи задаци 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 45 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама