Системи аутоматског управљања
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 3П + 2В 7
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Математика I – положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент добије основна знања из аутоматског управљања техничким и нетехничким системима са посебним нагласком на техничке системе. Студенти се упознају са подручјима примјене, актуелним стањем и тенденцијама развоја ове области.

Исход учења

Студент се кроз општи системски приступ упознаје са системима аутоматског управљања. Кроз анализу и синтезу техничких система успоставља се паралела са нетехничким системима, те на тај начин ствара општи системски и кибернетски приступ. Студенти су упознати са основним концептима управљања. Упознају се са техничким индустријским системима аутоматског управљања. Стиче методолошки приступ неопходан за рјешавање проблема из ове области, тако да са стеченим знањем може бити члан тима који се професионално бави овим питањима.

Садржај предмета

Појам и дефиниција кибернетике, Ентропија и енталпија, Основни појмови и структура система управљања и регулисања, Концепти управљања, Подјеле система управљања, Хијерархијско управљање, SCADA системи, Елементи система управљања, Идентификација система, Математичко моделирање система и линеаризација, Појам функције преноса, Блок дијаграм система и алгебра блокова, Системи у простору стања, Континуални и дискретни системи, Величине које карактеришу понашање система у стационарном и прелазном стању, Динамичке особине система, Регулисање, праћење и робусност система, Општи концепти синтезе, ограничења и повратна веза, Синтеза система у простору стања, Оптимално управљање, Индустријски ПИД регулатори, Рачунарски управљани системи, Програмибилни логички контролери (ПЛЦ) – примјена и програмирање, Комуникациони протоколи, Рачунарске мреже.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Стојић, М.: Континуални системи аутоматског управљања, Наука, Београд, 1990.
 2. Николић, В.: Аутоматско управљање, анализа система, Машински факултет, Ниш, 1995.
 3. Стојчић, Ј. М.: Синтеза линеарних система аутоматског управљања, Машински факултет, Бања
  Лука, 2009.
Облици провјере знања

Два домаћа задатка, један технички и други нетехнички систем управљања. У оба случаја студент даје рјешење на тактичком или статегијском нивоу управљања. Два колоквија, које полажу писмено и усмено. На усмени излазе они студенти који су на писменом дијелу освојили више од 50% поена. Завршни испит је само усмени.

Похађање наставе   Домаћи задаци (2×10) 20 бод.
Активност на настави 10 бод. Колоквијуми (2×25) 50 бод.
Завршни испит 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама