Регулациона техника
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 3П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског и практичног знања из области регулације и аутоматизације, методе рјешавања регулационих кругова у подручју технике.

Исход учења

Рјешавање проблема регулација и аутоматизације у подручју заштите на машинама и уређајима, у радној околини с циљем смањења ризика од повреда на раду.

Садржај предмета

Управљање и регулисање. Отворен круг. Блок. Сервомеханизми. Следна регулација. Референтна величина. Водећа величина. Називна величина. Регулацијско одступање. Тачност и стабилност. Регулатор. Компензатор. Анализа. Синтеза. Методи за рјешавање диференцијалних једначина. Стандардне улазне величине. Лапласове трансформације. Инверзна Лапласова трансформација. Преносна функција. Структурни блок дијаграм. Алгебра блокова. Поједностављење сложеног система (примјери). Динамички чланови. Пропорционални члан нултог реда. Деривацијски члан (идеални). Пропорционални члан I реда (реални). Интеграцијски члан I реда. Чланови другог реда. Стабилности система. Критеријуми стабилности: Routh-ов, Hurwitcov, Nyquistov и Михаилов критеријум стабилности. Кодирања. Бинарни, тежински, циклички, и сигурносни кодови. Дискретни аутомат и аутомати без меморије. Логички елементи са једним и два улаза. Логички елементи за дисјункцију и коњукцију. Универзални логички елементи. Пирсова и Шеферова функција. Минимизација или поједностављење. Методе минимизације. Парцијалне Булове функције и неодређена поља. Синтеза аутомата без меморије. Аутомати са једним излазом. Аутомати са меморијом – стања. Синтеза Фазни дијаграм, првобитна матрица, редукована матрица, матрица побуде, матрица прелазне функције, матрица излаза, логички дијаграм и провјера ризика.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда семинарских радова. На аудиторним вјежбама студентима се приказују могућности рјешавања проблема из области регулације и аутоматизације.

Литература
 1. Милетић, О.: Регулациона техника, скрипта, МФ Бањалука, 2010.
 2. Милојевић, Б., Грујић, Љ.: Аутоматско управљање, Машински факултет Београд, 1979.
 3. Секулић, М.: Основи теорије аутоматског управљања, Београд, 1988.
Облици провјере знања
 • активност на настави се оцјењује са 5 поена, један задатка се оцјењује са 5 поена,
 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму),
 • завршни испит 50 поена.
Похађање наставе   Семинарски рад 5 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 50 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама