Развој производа
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 2П + 2В 4
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Машински елементи I – одслушан испит

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студенти савладају основне методе развоја производа.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да успјешно прати садржаје других предмета у чијим се садржајима сусрећу проблеми развоја и конструисања производа.

Садржај предмета

Увод. Улога и значај развоја производа. Технички системи и њихове карактеристике. Основе развоја производа. Разјашњење проблема и задатка. Систематско тражење рјешења. Методе систематског тражења рјешења. Еволуциони принципи и усмјеравање развоја. Формулисање циља. Методе за налажење рјешења. Методе обликовања конструкција – варијација облика. Избор рјешења. Методе оцјењивања и избора оптималног рјешења.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и рачунске вјежбе, учење, самостална израда пројектног задатка и консултације.

Литература
  1. Милтеновић, В.: Развој производа, стратегија, методе, примена, Ниш, 2003.
Облици провјере знања

Испит се полаже писмено и усмено. Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи излази на завршни усмени испит. Такођер се оцјењује присуство и активност на настави, као и израда пројектног задатка.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 60 бод.
Активност на настави   Пројектни задатак 15 бод.
Завршни испит 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама