Радно право
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 2П + 0В 4
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама радног права, остваривања и заштите индивидуалних и колективних права радника и послодаваца, остваривања и заштита права у социјалном осигурању, посебно анализа проблема и значаја права заштите на раду.

Исход учења

Стицање одговарајућег знања о проблематици радног права уопште, нарочито правних аспеката заштите на раду.

Садржај предмета

Појам радног права. Извори радног права. Индивидуални радни односи. Услови и поступак заснивања радног односа. Права и обавезе радника и послодавца. Радно вријеме, одмори и одсуства. Плате, накнаде и друга примања. Одговорност у радном односу. Заштита на раду. Заштита права радника. Престанак радног односа. Запошљавање и заштита незапослених. Колективни радни односи. Колективни уговори и други аутономни извори радног права. Индустријска акција радника и послодавца, Социјално осигурање.

Методе наставе и савладавања градива
 • Предавања,
 • Семинари и
 • Консултације.
Литература
 1. Мирјанић, Ж.: Радни односи књига прва. Индивидуални радни односи, Правни факултет Бања Лука, 2004.
 2. Мирјанић, Ж.: Социјално право с основама права, Правни факултет, Бања Лука, 2003.

Допунска литература:

 1. Брајић, В.: Радно право, Правни факултет у Београду, 2001.
 2. Јовановић, П.: Радно право, Правни факултет у Београду, 2002.
 3. Важећи закони из области радног и социјалног права
Облици провјере знања
 • Похађање наставе и активност на настави,
 • Колоквијуми,
 • Семинари и
 • Завршни испит.
Активност на настави 4 бод. 1. Колоквијум 20 бод.
Семинарски рад 6 бод. 2. Колоквијум 20 бод.
Завршни испит 50 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама