Рачунаром интегрисана произвoдња (CAD, CAPP, BP, CIM)
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Програмирање, Машински елементи I и II – положени испити

Циљ изучавања предмета

Стицање компетентних знања потребних за успјешну примјену рачунарски подржаних технологија, CAD/CAM/CAPP технологија, у пројектовању производа и технолошких поступака. Пажња је усмјерена на интеграцију пројектно-производних активности и савремене методе брзог развоја производа по принципима колаборативног или конкурентног инжењерства.

Исход учења

Студент добија јасну представу о хардверској и софтверској грађи CAD/CAM и CAPP система. Студент разумије заједничке принципе функционисања савремених CAD/CAM система, а потпуно влада радом у једном, конкретном CAD/CAM систему у подручју моделирања дијелова, склопова и цртежа те израде програма за CNC машине помоћу CAM система. Студент познаје принципе развоја CAPP система и механизме њиховог повезивања са CAD/CAM системима.

Садржај предмета

Улога, значај и предности примјене рачунара у савременом начину пројектовања производа и процеса. 2D и 3D моделирање. Запреминско (solid) моделирање: B-REP, CSG и друге репрезентације. B-REP интерне (меморијске) структуре података. Параметарско моделирање помоћу типских форми (фичера). Моделирање дијелова, склопова и цртежа. Асоцијативност. Конкурентно инжењерство. CNC програмирање: координатни системи, структура CNC програма, основне (G) и помоћне (М) функције, F, S и T функције, компензација алата. Основне функције управљачке јединице. Моделирање поступака CNC обраде помоћу CAM система: употреба CAD модела, планирање захвата, избор алата, спецификација режима, генерисање путање, симулација обраде, генерисање G кода. Gенератори постпроцесора. Размена података између различитих CAD/CAM система. Основни концепти CAPP система. CAD/CAM и CAPP интеграција, Препознавање типских технолошких форми. Текућа достигнућа и правци развоја CAPP система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројектног задатка и консултације.

Литература
 1. Јокановић, С.: CAD/CAM/CAPP системи, скрипта (у припреми)
 2. Девеџић, Г.: Софтверска рјешења CAD/CAM система, Машински факултет, Крагујевац
 3. Shah, J. J., Mäntylä, M.: Parametric and Feature-Based CAD/CAM: Concepts, Techniques and Applications, Wiley, Chichester, 1995.
Облици провјере знања

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројектног задатка и консултације.

Похађање наставе   Колоквијум 1 25 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 30 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.

 

Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама