Пумпе, компресори и вентилатори
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основне појмове, развој и неопходна теоретске поставке теорије запреминских машина. Такође су дата поглавља из пројектовања дијелова конструкције, као и специфичности појединих конструктивних рјешења, која студента требају упознати са појединим захтјевима које ове машине требају реализовати. Посебно поглавље је дато за оцјену буке и испитивање пумпи, компресора и вентилатора, као и њиховог одржавања.

Исход учења

Студент добија јасну представу о мјесту и улози запреминских машина у оквиру појединих шема енергетских постројења. Студент је оспособљен да саставља, пројектује и оптимизира избор типске конструкције пумпе, компресора и вентилатора, а по усвојеном критерију и планираној функцији.

Садржај предмета

Увод, историјски развој и основна класификација запреминских машина (пумпе, компресори и вентилатори). Термодинамичке основе. Струјне основе. Радна својства. Радни режими. Спрезање пумпи и вентилатора. Регулисање рада. Подлоге за пројектовање. Основе пројектовања. Примјери изведених рјешења. Профилисање лопатица. Основни елементи: кућиште (оклоп), радно коло, ротор, улежиштење, спирала и сл. Дјеловање сила на обртне дијелове. Посебне изведбе. Звучне особине. Испитивање и одржавање.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са конструкцијом и експлоатацијом изведених карактеристичних котловских постројења обиласком на терену.

Литература
 1. Миловановић, З.: Пумпе, компресори и вентилатори – скрипта, Машински факултет, Бања Лука,
  2010.
 2. Миловановић, З.: Енергетске машине – Термодинамичке и струјне основе топлотних турбомашина, Машински факултет, Бања Лука, 2010.
 3. Pohlenz, W.: Pumpen fǔr flǔssigkeiten veb verlag technik, Berlin, 1975.
 4. Cherkassky, V. M.: Pumps fans – comressors, Mir Publishers, Moscow, 1978 (на енглеском) „Енергија“ Москва, 1984. (на руском);
 5. Мркић, М.: Турбомашине – Пумпе, Машински факултет Подгорица, 2001. год.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак пројектовања задате запреминске машине (пумпа, компресор или вентилатор). Семинарски рад се оцјењује. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи

Материјал за предавање

Предавања

Материјал за вјежбе

Вјежбе

Провјера

Питања

Додатни материјал

Додатни материјал

Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама