Пројектовање система и уређаја заштите
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Да се студенти упознају са основама пројектовања система заштите у производним процесима.

Исход учења

Студент је оспособљен да може учествовати у пројектовања система заштите у производним процесима.

Садржај предмета

Циљеви пројектовања система заштите. Основни принципи пројектовања радног мјеста, простора, система. Основе производних система. Основе поузданости и безбједности система. Основе технолошких система. Основи радне средине. Управљање системом радне средине. Основе метода за оцјену опасности у производно-техничким системима. Основне методе за одређивање зона опасности на машинама, производним халама и просторима. Основе метода експертних оцјена радне средине. Oснове методологије прегледа и испитивања машина и опреме. Основе распоређивања (смјештаја) опреме и уређаја. Употреба боја за означавање зона и уређаја у радној средини. Сигурносни знакови у индустријским погонима. Темељење машина и уређаја у индустријским погонима. Заштите од опасних простора. Пројектовање система расвјете на маш. и уређајима. Пројектовање система заштите од буке и вибрација. Пројектовање система заштите од прашине из радног процеса. Пројектовање система заштите од плинова и пара из радног процеса. Пројектовање система заштите на електричним уређајима. Основе примјене личних заштитних средстава у индустријским системима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и вјежбе. Учење и самостална израда семинарског рада. Консултације.

Литература
 1. Материја са предавања: скице, слике и графички радови
 2. Девић, М.: Прегледи и испитивање стројева и уређаја I, II и III
 3. Трбојевић, Н.: Процеси стандардизације у производним системима, Бања Лука, 2003.
Облици провјере знања

Израда семинарског рада. Завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе   Семинарски рад 10 бод.
Активност на настави   Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 50 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама