Програмирање
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Информатика – одслушан испит

Циљ изучавања предмета

Студенти се упознају са поступком и правилима за израду програма у вишим програмским језицима до нивоа потребног за самостални развој програмских рјешења. Са стеченим знањима и вјештинама студент умије програмирати рјешења задатака у другим предметима студија.

Исход учења

Студенти стичу основна знања о функционисању рачунара и процесу развоју рачунарских програма. Теоретска настава наглашава опште концепте, заједничке за већину програмских језика, тако да студент стекне општа знања из програмирања која ће му олакшати савладавање било којег програмског језика. Вјежба се, међутим, у конкретном програмском језику који не мора бити исти сваке године.

Садржај предмета

Увод. Рачунарски програми и програмски језици. Превођење и покретање програма. Процес развоја програма. Алгоритми и дијаграми тока. Еелементарне алгоритамске шеме: линијске, са гранањем и цикличке. Елементи језика: симболи, подаци, варијабле, оператори, изрази и наредбе. Синтакса и семантика језика. Типови података. Декларисање типова и репрезентација типова. Оператори (аритметички, релациони, логички, знаковни, …). Улазно излазне операције. Математичке, знаковне и претварачке функције. Контрола тока програма (структуре са гранањем): goto, if, if-else, case (switch), ... Програмирање цикличких структура: for, do, while, continue, break, ... Низови (промијенљиве са индексима) и листе. Програмски модули (рутине). Подпрограми (функцијски и општи). Библиотеке подпрограма. Локалне и глобалне варијабле. Операције са датотекама (фајловима). Структуре (уније) података. Класе. WINDOWS-ов концепт прозора, догађаја и порука. Програми управљани догађајима. Програмирање са Windows објектима (дијалози, дугмади, листе, менији, ...). Својства и функције (методе) Windows објеката.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројекатног задатка и консултације.

Литература
 1. Краус, Л.: Програмски језик С са решеним задацима, V издање, Академска мисао, Београд, 2004.
 2. Stroustrup, В.: Програмски језик С++, Микро књига, Београд, 1991.
 3. Јокановић, С.: Програмирање – VisualBasic и С, скрипта, Машински факултет, Бања Лука.
Облици провјере знања

Студент полаже два колоквијума. За полагање колоквијума може се одабрати један од два начина: израда теста или израда и одбрана конкретног програмског рјешења (домаћег задатка). Завршни испит је усмени и може укључити демонстрацију на рачунару.

Похађање наставе   Колоквијум 1 30 бод.
Активност на настави 10 бод. Колоквијум 2 30 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи

Додатни материјал

Додатни задаци

Материјал за вјежбе (први коловијум)

Вјежба 1

Вјежба 2

Вјежба 3

Вјежба 4

Вјежба 5

Вјежба 6

Вјежба 7

Материјал за вјежбе (други коловијум)

Вјежба 8

Вјежба 9

Вјежба 10

Вјежба 11

Вјежба 12

Вјежба 13

Софтвер

Преузмите инсталациони фајл Visual Studio 6.0 Enterprise Edition.

Након преузимања програма нарезати ISO датотеку на CD или DVD и стартати инсталацију са CD/DVD. Шифра је 111 11111 (све јединице).

Списак сутдената по групама

Списак студената

Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама