Пословно-производни информациони системи
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање студената са примјеном савремених информационих технологија у пројектовању интегрисаних информационих система привредних организација. Оспособљавање студената за тимски рад на пројектима моделирања информационих токова индустријских предузећа и других привредних организација.

Исход учења

Стечено теоријско и практично знање у моделирању информационих токова у функцијама предузећа. Знање и способност за практични тимски рад на пројектовању и увођењу интегрисаног информационог система привредне организације.

Садржај предмета

Информационе технологије и информациони системи. Методе и технике развоја индустријских информационих система. Савремени концепти развоја интегрисаних информационих система предузећа. Структура информационог система предузећа. Развој информационих подсистема предузећа према моделу функција/процеса. Интеграција информационих подсистема. Савремена рјешења развоја информационих система предузећа. Примјењена рјешења у индустријским предузећима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања. Аудиторне вјежбе са израдом практичних примјера и семинарског рада. Лабораторијске вежбе са примјерима изведених рјешења. Посјета једном индустријском предузећу у коме се примењује савремено рјешење интегрисаног информационог система.

Литература
 1. Myerson, Ј. М.: Enterprise System Integration, Auerbach Pub.
 2. Tomas Boucher, Т., Yalcin, А.: Design of Industrial Information Systems Elesvier Inc.
 3. Тешић, З.: Пројектовање интегралног информационог система предузећа, Факултет техничких
  наука, Нови Сад.
Облици провјере знања

Оцјена присуства и активности на настави, оцјена колоквија и завршни испит.

Похађање наставе 4 бод. Колоквијум 1 25 бод.
Активност на настави 6 бод. Колоквијум 2 25 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама