Погонски материјали
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 3П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада на овом предмету основна знања везана за особине, добијање и коришћење горива, индустријске воде и мазива у енергетици и моторима са унутрашњим сагоријевањем. Студент треба да овлада основним знањима везаним за процес сагоријевања.

Исход учења

Стицање основних знања о чврстим, течним и гасовитим горивима, њиховим особинама, начинима добијања и основним експлоатационим карактеристикама. Овладавање основним техникама стехиоматријских прорачуна везаних за процес сагоријевања. Овладавање прорачунима материјалног и енергетског биланса процеса сагоријевања. Стицање основних знања о процесима трења, хабања и подмазивања, врстама и особинама мазива. Стицање основних знања о води, њеним особинама, дјеловању примјеса из воде. Стицање знања о процесима припреме воде за индустријску употребу.

Садржај предмета

Енергетска ситуација у свијету, региону, Републици Српској и БиХ. Појам горива, подјела горива, елементарни састав. Основи сагоријевања и стехиометрија сагоријевања. Чврста горива, техничка анализа, Чврста горива, природна горива, биомаса и угљеви. Чврста горива, сагоријевање угљеног праха, термохемијски процеси (гасификација и пиролиза). Чврста горива, вјештачка горива. Течна горива, технологије прераде нафте, уља за ложење. Течна горива, горива за моторе СУС, особине горива. Течна горива, горива за моторе СУС, алтернативна горива. Гасовита горива, природни гас. Гасовита горива, вјештачки гасови, алтернативна горива. Индустријска вода, састав и особине, начин дјеловања. Индустријска вода, поступци припреме, услови за коришћење. Мазива, основи трибологије, подјела мазива, означавање. Мазива, течна, чврста и гасовита мазива.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Самостална израда и презентација лабораторијских вјежби. Упознавање са процесима везаним за коришћењу погонских материјала у пракси.

Литература
 1. Радовановић, М.: Погонски материјали, Машински факултет, Београд, 1994.
 2. Радовановић, М.: Индустријска вода, Машински факултет, Београд, 1995.
 3. Рац, Р.: Мазива, Машински факултет, Београд, 1994.
 4. Практикум за лабораторијске вежбе из погонских материјала (МФ Београд),
 5. Практикум за лабораторијске вјежбе из органске и неорганске технологије (ТФ Бања Лука)
Облици провјере знања

Преглед и оцјена рачунских задатака. Преглед и оцјена лабораторијских вјежби. Два колоквијуми који се оцјењују. Усмени испит.

Похађање наставе 5 бод. Лабораторијске вјежбе 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×25) 50 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Излазак на усмени испит је условљен одбраном лабораторијских вјежби.

document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама