Отпорност материјала
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 3П + 3В 8
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Механика I (Статика) - Положен испит

Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за разумијевање и рјешавање проблема чврстоће, крутости, стабилности идимензионисања линијских носећих елемената, услед различитих напрезања.

Исход учења

Студент је оспособљен да уочава, формулише и рјешава проблеме прорачуна елемената машина иконструкција, како за потребе студија тако и за потребе индустрије.

Садржај предмета

Предмет и задаци, Силе, Напони, Деформације, Основне претпоставке, Хуков закон, Поасонов коефицијент, Дозвољени напони, Опште напрезање. Аксијално напрезање штапова: Напони, Деформације, Издужења, Димензионисање, Сен-Венанов принцип, Концентрација напона, Утицај (температуре, тежине, центрифугалних сила), Статичка неодређеност. Анализа Стања напона и деформација (СНиД): 1-осно напрезање, Равно СНиД, 2-осно напрез., Чисто смицање, Просторно стање напона, 3-осно напрезање, Елипсе, Елипсоиди, Морови кругови. Техничко смицање: Изабрани примјери. Геометријске карактеристике попречних пресјека: Статички моменти, Моменти инерције, Главни тежишни моменти инерције, Моров круг и елипса инерције, Отпорни моменти. Увијање штапова: Напони, Деформације, Димензионисање, Статичка неодређеност. Савијање греда: Чисто савијање и савијање силама (Напони, Димензионисање, Идеални облик, Ламелирање, Деформације – Еластичне линије), Статичка неодређеност (Уклањање сувишних ослонаца, Уметање зглобова, Клапејронов теорем), Косо савијање (Неутрална оса). Ексцентрично затезање/притисак штапова: Напони, Неутрална оса, Језгро пресјека. Извијање штапова: Еластична и нееластична област. Енергетски методи: Деформацијски рад и енергија (Бети-Рејлијев теорем, Утицајни коефицијенти, Катиљанов и Гроти-Енгесеров теорем, Максвел-Морови интеграли, Минимум потенцијалне енергије, Канонске једначине метода сила). Сложена напрезања: Хипотезе о разарању материјала, Савијање са увијањем.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе, израда графичких радова и самостална припрема за све облике провјере знања.

Литература
 1. Благојевић, Д. и др.: Еластостатика I/II, Машински факултет, Бања Лука, 2003/2004.
 2. Благојевић, Д., Добраш, Д.: Отпорност материјала, Машински факултет, Бања Лука, 2001.
 3. Милованчевић, М., Анђелић, Н.: Отпорност материјала, Машински факултет, Београд, 2006.
 4. Ружић, Д., Чукић, Р.: Отпорност материјала I и II, Машински факултет, Београд, 1990.
Облици провјере знања

Одбрана 2 самостално израђена графичка рада (задаци), 2 колоквијума или интегрални писменииспит бодовно еквивалентан колоквијумима (задаци) и Завршни испит (усмени из теорије).

Графички радови 10 бод 1. колоквијум 20 бод.
Активност на настави 10 бод 2. колоквијум 20 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.

 

Посебне назнаке за предмет

Потребна знања из Механике I (Статике) и Више математике.

document!=''):; ?>
Документи

Материјали са предавања

OM16-P1

OM16-P2

OM16-P3

OM16-P4

OM16-P5

OM16-P6

OM16-P7

OM16-P8

OM16-P9

OM16-P10

OM16-P11

OM16-P12

OM16-P13

OM16-P14

OM16-P15

 

Графички радови

OM16-GR-Uputstvo

OM16-GR1-ZADACI

OM16-GR1-Dodeljene varijante

OM16-GR2-Uputstvo

OM16-GR2-Zadaci

OM16-GR2-Dodeljene varijante zadataka

Испитни задаци – рјешења

 

Испитна питања

OM16-Pitanja za usmeni ispit

Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама