Основи транспортне технике
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Отпорност материјала, Механике и Електротехника – положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама транспортне технике, тј. континуалним, дисконтинуалним и аутоматским системима транспорта у индустрији, те оспособи студенте за пројектовање, конструкцију и експлоатацију таквих система.

Исход учења

Студент ће упознати различите системе континуалног, дисконтинуалног и аутоматизованог транспорта. Студент ће научити како да прорачуна и конструише елементе транспортних уређаја, односно пројектује цијело транспортно постројење. Студент ће моћи правилно да димезионира и експлатише транспортне системе у индустрији.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције. Поступци транспортовања и подјела транспорта. Карактеристике транспортованих материјала. Елементи транспортних машина – ужад, ланци. Прорачун моћи ношења и вијека трајања. Елементи транспортних машина – котураче, бубањ, ланчаници. Елементи транспортних машина – кочнице, точкови, шине. Средства за захватање терета – универзална и специјална. Механизми за дизање, кретање и ротацију. Прорачун металне конструкције. Погонски и електрични уређаји. Континуирани танспорт – елеватори, тракасти и пужни транспортери. Грабуљари, инерцијални и ваљкасти транспортери. Конвејери и други типови транспортера. Аутоматски системи подног и висећег транспорта. Системи за управљање аутоматским транспортом.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и конструкционе вјежбе и консултације. Самостална израда пројектног задатка.

Литература
 1. Рогић, М.: Транспортна техника, скрипта, Машински факултет, Бањалука, 2010.
 2. Рогић, М.: Збирака задатака из транспортне технике, скрипта, Машински факултет, Бањалука,
  2010.
Облици провјере знања

Оцјена активности на предавањима, оцјена рачунских вјежби, оцјена пројектног задатка, оцјена
колоквија, завршни испит (писмени и усмени).

Похађање наставе 5 бод. Пројектни задатак 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×15) 30 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама