Основе роботике
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Механика II, Механика III и Електротехника – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студенте са основама роботике, тј. структуре, моделирања и управљања роботима каи и имплементацијом роботских система у индустријским процесима.

Исход учења

Студенти ће овладати структуром, компонентама и функцијама компоненти роботског система. Студенти ће бити устању да дефинишу роботски систем за захтијевану процесну апликацију. Студенти ће бити у стању да програмирају робот за произвољне процесне задатке.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције. Хомогене трансформације. Кинематика робота (директни и инверзни проблем). Денавит-Хартенбергова нотација. Јакобијан. Статика робота. Динамика робота. Погони робота – ротациони електрични мотори. Погони робота – линеарни мотори, хидраулични мотори. Сензори за позиције, брзину, силу, бинарни сензори. Завршни уређаји – хватаљке. Завршни уређаји – алати. Управљање роботима. Програмирање робота. Роботски програмски језици.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и консултације. Лабораторијске вјежбе се изводе коришћењем робота за заваривање, а рачунарске примјеном симулационог система за дизајнирање роботских ћелија MotoSIM. Семинарског рад – симулације роботске ћелије.

Литература
  1. Рогић, М.: Индустријски роботи, Машински факултет, Бањалука, 2002.
Облици провјере знања

Оцјена активности на предавањима, оцјена лабораторијских вјежби, оцјена семинарског рада, оцјена
колоквијума, усмени испит.

Похађање наставе 5 бод. Лабораторијске и рачунске вјежбе 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Завршни испит 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама