Основе мехатронике
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Механике, Електротехника и Информатика – одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са појмом, методама и компонентама мехатронике, везом са механиком, електроником и информатиком, као и принципима интегралног развоја производа.

Исход учења

Студент ће успоставити функционалну везу и интеракцију механичких, електроничких и информатичких система у саставу једног мехатроничког производа. Студент ће бити оспособљен да разликује компоненте мехатроничког система, да разумије њихове појединачне функције, као и међусобне интерфејсе. Студент ће бити у стању да специјалистичке предмете у каснијој фази образовања доводи у везу са интегралним приступом развоја мехатроничког производа.

Садржај предмета

Увод и основни појмови – процес конструисања мехатроничких система. Актуатори – структура и начин дјеловања. Електромагнетни актуатори. Флуидни актуатори и нове врсте актуатора. Сензори, карактеристике, принципи дјеловања. Сензори за позицију, брзину, убрзање, силу и момент, сигнали и обрада сигнала, временски дискретни сигнали, DFT и FFT. Обрада процесних података, обрада у реалном времену, основне структуре реактивног програмирања. Мултитаскинг и мултипроцесинг, синхронизација процеса, deadlock, вредновање реалних вриједности и конформни сензори и актуатори у реалном времену. Моделирање система, кинематика система. Динамика система. Синтеза трајекторија, кинематско планирање трајекторија, синтеза опште трајекторије интерполационим полиномима. Планирање трајекторија за редундантне системе, синтеза трајекторија и инверзна динамика. Регулација мехатроничких система, линеаризација једначина кретања. Регулација линеарних система тијела, дигитална регулација. Изабрани примјери мехатронских система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског задатка.

Литература
  1. Heiman. B., Gerth V., Rop, К.: Mechatronik – Komponenten – Beispielen, Carl Hanser Verlag Hannover, 1997.
  2. Bishop, R. H.: The Mechatronic Handbook, CRC Press LLC, London, New York, Washington, DC, 2002.
Облици провјере знања

Оцјена лабораторијских вјежби и семинарског рада, оцјена два колоквија, писмени и усмени испит.

Похађање наставе 5 бод. Лаб. вјежбе и семинар. рад 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама