Основе конструисања
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 2П + 2В 4
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Машински елементи I и II – одслушани испити

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да се студенти детаљно упознају са принципима и методама пројектовања и конструисања од идеје (листе захтјева) до пројекта.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да самостално рјешава било које проблеме из области пројектовања и конструисања, те избор оптималне варијанте конструкционог рјешења.

Садржај предмета

Увод у проблематику конструисања. Врсте конструкција. Конципирање идејног рјешења. Листа захтјева. Структура функција машинског система. Матрица извршилаца функција. Формирање варијантних рјешења. Избор оптималне варијанте концепцијског рјешења. Димензионисање и обликовање дијелова конструкције (димензионисање на основу чврстоће, крутости, функције, законских и економских ограничења...). Експериментално одређивање напона (мјерне траке, метода
фотоеластометрије). Статистичка обрада функција промјене напона (Вејбулове функције). Критични напон. Основна и радна издржљивост. Сигурност и поузданост машинских дијелова и система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и рачунске вјежбе, учење, самостална израда пројектног задатка и консултације.

Литература
  1. Огњановић, М.: Развој и дизајн машина, Машински факултет, Београд, 2007.
Облици провјере знања

Испит се полаже писмено и усмено. Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи излази на завршни усмени испит. Такође се оцјењује присуство и активност на настави, као и израда пројектног задатка.

Похађање наставе   Колоквијуми 60 бод.
Активност на настави   Завршни испит 20 бод.
Пројектни задатак   Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама