Опрема мотора
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Мотори СУС – одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Упознавање са опремом на мотрима сус, конструкционо извођење, прорачун.

Исход учења

Након завршеног курса студент ће бити у стању да познаје савремене системе на моторима (систем за напајање ото и дизел мотора горивом системи за паљење и тд.) и принципе њиховог функционисања, принципе прорачуна и основне принципе њихове дијагностике.

Садржај предмета

Задаци и захтјеви за системе напајања горивом код ото мотора. Образовање смјеше код ото мотора. Системи за образовање смјеше код ото мотора. Убризгавање бензина с електронском регулацијом. Системи за напајање горивом дизел мотора. Систем развода радне материје. Систем палења ото
мотора Систем за стартовање мотора. Систем за хлађење. Систем за подмазивање. Системи за накнадну обраду издувних гасова.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе. Израда семинарског рада.

Литература
 1. Пешић, Р., Петковић, С., Веиновић С.: Моторна возила и мотори-опрема, Машински факултет,
  Бања Лука, 2008.
 2. Томић, М.: „Опрема мотора“, Машински факултет, Београд, 2005.
 3. Филиповић, И.: „Опрема мотора сус“, Машински факултет, Сарајево, 1994.
 4. Чернеј, А., Добовишек, Ж., „Напајање дизел и ото мотора“, ИГКРО Свјетлост, Сарајево, 1980.
Облици провјере знања

Семинарски рад. Израда лабораторијских вјежби. Колоквијум. Завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе   Семинарски рад 25 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијум 30 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама