Одржавање
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 3П + 2В 7
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада теоретским основама процеса одржавања техничких система, стратешким опредељењима, методама и основним принципима организације одржавања. При томе се користи савременим методама техничке дијагностике, планирања и управљања. Такође, стиче неопходна знања из примјене информационих технологија, уз коришћење база података, оптимизације трошкова и обезбјеђења захтијеваног нивоа поузданости и сигурности.

Исход учења

Студент добија јасну представу о мјесту и улози процеса одржавања у стратешким опредељењима развоја појединих техничких система, као и могућим правцима развоја одржавања у зависности од концепције техничког система. Студент је оспособљен да саставља и оптимизира технолошке организационе шеме одржавања, а по унапријед усвојеном критерију и планираној стратегији. Такође, може адекватно одговорити на неопходне захтјеве везане за сигурност експлоатације и управљање, уз обезбјеђење заштите особља и околине при њиховом раду кроз процес одржавања.

Садржај предмета

Увод: основни појмови и дефиниције, значај и циљеви одржавања. Својства елемената техничких система. Стратегија одржавања. Техничка дијагностика. Организација одржавања. Планирање и управљање одржавањем. Контрола квалитета у одржавању. Информациони систем одржавања. Базе података. Економика одржавања. Производни трошкови одржавања. Инжењерство животног циклуса. Реинжењеринг процеса одржавања. Будућност одржавања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада. Предвиђена је посјета у служби одржавања једном индустријском предузећу.

Литература
 1. Папић, Љ., Миловановић, Н. З.: Одржавање и поузданост техничких система, DQM
  Монографије „Квалитет и поузданост у пракси“, Књига 3, Истраживачки центар, Чачак, 2007.
 2. Аронов, Ј., Александровскаја, Л., Папић, Љ., Робајац, О.: Вероватносно-статистичке методе
  анализе сигурности техничких система, ДQМ, Чачак, 1999.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак разраде организације одржавања за конкретни технички систем и усвојени технолошки процес. Семинарски рад се оцјењује. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми (рјешавање задатих тестова из области одржавања). Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи

Материјал за предавање

Предавања

Материјал за вјежбе

Вјежбе

Провјера

Питања и тест примјери

Додатни материјал

Додатни материјал

Упутство за израду семинарског рада

Упутство за израду семинарског рада

Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама