Обрадни системи за обраду деформисањем
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 3П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског знања из области конструкције обрадних система у обради деформисањем. Методе и начини прорачуна виталних дијелова машина.

Исход учења

Овладавањем основним параметрима и процедурама при конструкцији обрадних система. Примјена софтвера који су прилагођени за конструкцију обрадних система за обраду деформисањем.

Садржај предмета

Технолошке методе и конструкционе карактеристике одговарајућих машина. Машине статичког и динамичког дејства. Компјутерско управљање машинама. Коефицијент корисног дејства машина у технологији пластичности. Основне структуре машина: носећа, погонска, извршна, управљања итд. Механичке пресе, карактеристике, кинематика, крутост, прорачун носеће структуре, кривајног механизма и вратила. Хоризонталне, вишепозиционе и завојне пресе. Хидрауличне пресе, принцип рада, конструкционе карактеристике, погонска течност, прорачун и конструкција цилиндра, акумулатори, шеме инсталација хидрауличних преса. Чекићи: слободног пада, простог дејства, противударни, високобрзински. Прорачун темеља чекића. Ротационе машине, карактеристике, машине за ваљање, машине за савијање, ротационо тискање. Примјена компјутерских софтвера при конструкцији обрадних система.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова. На аудиторним вјежбама студентима се приказују могућности опреме и софтвера за рјешавање проблема из области конструкције елемената и симулације.

Литература
 1. Милетић, О.: Обрадни системи за обраду деформисањем, скрипта, Машински факултет Бањалука, 2010. 
 2. Машине за обраду деформисањем I и II дио, Машински факултет, Ниш, 1991.
Облици провјере знања
 • активност на настави,
 • два колоквијума,
 • завршни испит.
Похађање наставе   Графички радови 10 бод.
Активност на настави 10 бод. Колоквијум 1 и 2 40 бод.
Завршни испит 45 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама