Обрадни системи
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 3П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Производне технологије – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је упознавање студента са основним елементима машина алатки, анализом кинематских система, система за вођење и управљање, носећом структуром машине алатке. Презентовати нова знања и упознати студента са нумеричким машинама и њиховим конструктивним особеностима, погонским и мјерним системима и системима алата. Упутити студента у основне принципе модуларног пројектовања савремених обрадних система.

Исход учења

Студент је оспособљен за пројектовање елемената преносника код машина алатки, прорачун вођица код машина алтки. Поред тога студент је стекао основна знања о карактеристикама нумеричких машина, погонским и мјерним системима и системима управљања код савремених обрадних система.

Садржај предмета

Класификација и структура машина алатки. Погон и преносници код машина алатки. Главна вретена и системи улежиштења. Статичка и динамичка крутост машина алатки. Вођице, класификација и прорачун. Нумеричке машине и њихове конструктивне особености. Управљачка јединица и врсте управљања. Мјерни системи и сензорска техника. Координатни системи код нумеричких машина. Системи алата и помоћми системи. Основе модуларног пројектовања машина алатки.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, графичке, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектних задатка, консултације.

Литература
 1. Милачић, М.: Машине алатке, том I и II, Машински факултет Београд, 1981.
 2. Захар, С.: Машине алатке, том I и II, Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 1997.
 3. Зрнић, С.: Машине алатке I, Машински факултет Бања Лука, 2005.
 4. Цебало, Р.: Обрадни сустави, Загреб, 2000.
 5. Манић, М.: Нумерички управљане машине, Машински факултет, Ниш, 1998.
Облици провјере знања

Израда пројектних задатака, колоквијуми. Завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе 5 бод Колоквијуми (2×15) 30 бод.
Активност на настави 5 бод Пројектни задатак (2×10) 20 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама