Моторна возила – теорија кретања
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Математика и Механика – одслушани дредмети

Циљ изучавања предмета

Упознавање са основама теорије кретања моторних возила.

Исход учења

Успјешним завршетком студент ће бити у стању да: зна кључне факторе који дефинишу перформансе, управљивост, стабилност и општи концепт возила са точковима као кретачима, да срачуна основне параметре кључних фактора.

Садржај предмета

Возила – појмови, дефиниције, класификација Основи терамеханике (особине тла, деформисање тла) Котрљање точка. Приањање. Клизање. Тежиште возила. Отпори кретању возила. Динамичке реакције тла. Коефицијент расподјеле тежине возила. Граничне перформансе возила. Вучни биланс возила. Избор мотора за возило. Дијаграм вуче. Динамичка карактеристика возила. Биланс снаге. Убрзање возила (вријеме и пут убрзања). Одређивање главног преносног односа. Одређивање преносних односа у осталим степенима преноса (геометријска прогресија). Утицај преносног односа на вучно-динамичке карактеристике. Кочење моторних возила. Силе које делују на кочено возило. Кочење вучног воза. Показатељи кочних својстава и дијаграм кочења Стабилност возила Понашање возила на точковима на путу. Кинематика закретања. Односи углова закретања управљачких точкова. Силе на управљаним точковима. Силе које делују на возило при закретању. Повођење и управљивост.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
 1. Ђудуровић, М., и др.: Основни елементи теорије кретања и прорачуна моторних возила, Машински факултет, Бањалука, 2003.
 2. Јанковић, Д., Тодоровић, Ј., Ивановић, Г.: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд
 3. Јанковић, Д.: Решени задаци из моторних возила, Машински факултет, Београд, 1985.
 4. Јанковић, Д.: Упутство за израду вучног прорачуна моторних возила, Машински факултет, Београд, 1993.
Облици провјере знања

Израда пројектног задатка, Израда лабораторијских вјежби. Завршни испит је усмени.

Активност на настави 5 бод. Лабораторијска вјежба 10 бод.
Пројектни задатак 10 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 35 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама