Мјерна техника
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Физика и Инжењерска статистика – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из теорије и технике мјерења електричних и неелектричних величина, те да их може примијенити и реализовати, а резултате мјерења обрадити, у области мехатронике.

Исход учења

Студент је оспособљен за коришћење савремених мјерних уређаја и инструмената у индустрији. Може рјешавати средње сложене проблеме у области мерења електричних и неелектричних величина у индустрији, уз примјену савремених електричних средстава мерења.

Садржај предмета

Грешке мерења. Мерни инструменти. Мерни мостови. Елементи електроенергетског система. Мерни трансформатори. Осцилоскоп. Повезивање мерних инструмената у мерну шему. Конструкција мерних инструмената. Мерење неелектричних величина. Мерење температуре ПТЦ, НТЦ, термопаром и другим сензорима. Мерне траке и мерење силе, притиска итд.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања. Лабораторијске вежбе. Аудиторне вежбе. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења.

Литература
  1. Станковић, Д.: Физичко-техничка мерења, Научна књига, Београд, 2002.
  2. Милованчев, С.: Збирка решених задатака из електричних мерење неелектричних величина, ФТН, Нови Сад, 2001.
Облици провјере знања

Изведена практична мјерења на лабораторијским вјежбама бране се и оцјењују. Колоквији се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.

Похађање наставе  5 бод. Лабораторијске вјежбе  20 бод.
Активност на настави  5 бод. Колоквијуми (2×20)

40 бод.

Завршни испит  30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама