Микроклима и радна околина
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања везане за испитивање раднe околине и методе испитивања а која се односи на микроклиму, буку, вибрације, зрачење, расвјету, хемијске и биолошке штетности. Одређивање параметра радне околине у производном процесу који се морају испитивати, оцјена резултатa.

Исход учења

Студент стиче потребна знања о важности микроклиматских фактора на здравље радника. Способан је процијенити какви се микроклиматски услови и услови радне околине очекују у разним технолошким процесима и које мјере заштите се морају предузимати да би радник радио у условима који ће најмање штетно дјеловати на његово здравље. Стечена знања омогућују му да може вршити испитивање микроклиматских фактора и оцијенити добијене вриједности.

Садржај предмета

Правна регулатива из подручја контроле радне околине. Физиолошке основе угодности, основни параметри који одређују угодност, једначина топлотне угосности, топлотни стрес. Влажност ваздуха, влажност као фактор у грејној и клима техници, температура и влажност, поступци влажење и сушења, испитивање и одређивање влажности. Вентилација и провјетравање, подјела постројења за провјетравање. Утицај вањског кретања ваздуха, дефиниција, узроци кретања ваздуха, правац кретања ваздуха, брзина кретања ваздуха. Хемијске штетности: метали, органски растварачи, пластичне масе, гасови, киселине и базе. испитивање и одређивање концентрација опасних материја. Штетности прашине и честичне емисије. Физикалне штетности: јонизујућа и нејонизујућа зрачења, бука и шум, вибрације, расвјета и боје. Извори штетности у индустрији. Анализа штетности у радној околини. Мјерење појединих параметара радне околине. Мјерни инструменти и методе мјерења. Методе анализе резултата мјерења. Критерији за оцјењивање појединих параметара радне околине. Израда записника, извјештаја и других докумената. Мјере за побољшање параметара радне околине.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања. Вјежбе. Самостална израда студијског истраживачког рада. Посјета једном предузећу.

Литература
 1. Петковић, С.: Микроклима и радна околина, скрипта, Машински факултет Бања Лука
 2. Рекнагел, Шпренгер, Хенман; Грејање и климатизација; ИРО „Грађевинска књига“, Београд, 1987.
 3. Јованов, Р., Клеут, Н.: Простори угрожени експлозивним смјешама, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, 1984.
Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује датим одговорима на постављена питања током одржавања часа. Семинарски студијски истраживачки рад и дебате на часу. Завршни испит се састоји од писменог и усменог дијела испита.

Похађање наставе   Семинарски рад 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијум 40 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама