Механика II
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 4П + 3В 8
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Механика I и Математика I - положени испити

Циљ изучавања предмета

Омогућити студентима разумијевање битних закона и метода механике, посебно кинематике и динамике, те да на основу тога допринесе развоју креативности и способности за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.

Исход учења

Студент је оспособљен за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.

Садржај предмета

Кинематика тачке: основни појмови и дефиниције, брзина тачке (векторски, аналитички, природни поступак). Убрзање тачке (векторски, аналитички, природни поступак). Кинематика крутог тијела: подјела кретања. Обртања тијела око непокретне осе. Равно кретање крутог тијела. Сферно и опште кретање крутог тијела. Сложено кретање тачке.
Динамика тачке: основни појмови и закони динамике, диференцијалне једначине кретања слободне тачке. Неслободно кретање тачке. Даламберов принцип. Општи закони динамике тачке. Динамика релативног кретања тачке. Геометрија маса. Општи закони материјалног система. Даламберов принцип за везани материјални систем. Динамика крутог тијела. Динамика сферног и општег кретања. Теорија удара.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова.

Литература
 1. Русов, Л.: Кинематика, Динамика, Научна књига, Београд
 2. Ђурић, С.: Кинематика, Динамика, Машински факултет, Београд
 3. Долечек, В.: Кинематика, Динамика, Машински факултет, Сарајево
 4. Рашковић, Д.: Механика – Кинематика, Динамика, Научна књига, Београд
 5. Којић, М., Мићуновић М.: Кинематика, Динамика, Научна књига, Београд
 6. Тарг, С. М.: Теоријска механика-кратак курс (превод с руског), Грађевинска књига, Београд
 7. Батј, М. И., Џеналидзе, Г. Ј., Келзон, А. С.: Збирка решених задатака са изводима из теорије, I и II дио (превод с руског), Машински факултет, Београд 
 8. Мешчерски, И. В.: Збирка задатака из теоријске механике, Грађевинска књига, Београд
Облици провјере знања
 • активност на настави,
 • три графичка рада,
 • два колоквијума,
 • завршни испит.
Похађање наставе   Графички радови 6 бод.
Активност на настави 4 бод. Завршни испит 50 бод.
Колоквијум 1 и 2 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама