Материјали II
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са: основама грађе метала и легура, врстама веза и кристалних решетки, грешкама кристалне решетке, дијаграмима стања, особинама материјала, методама испитивања са и без разарања, корозијом и видовима заштите од корозије.

Исход учења

Студент је оспособљен да на основу сазнања о хемијском саставу и структурној грађи метала и легура, кориштењем дијаграма стања и метода за испитивање са и без разарања одреди особине материјала и могућност њихове примјенљивости у одређеној машинској конструкцији.

Садржај предмета

Уводна разматрања о материјалима. Структура атома и међуатомске везе. Периодни систем елемената. Атомске везе у чврстом стању примарног и секундарног типа. Кристална структура метала и кристални системи. Особине метала; густина, полиморфија, анизотропија, кристалографски правци и равни. Моно кристални и поликристални материјали. Грешке у кристалним решеткама, дислокације, тачкасте грешке, површинске и запреминске грешке. Дифузија. Механичке особине метала, еластичне и пластичне деформације. Дислокације и пластична деформација. Механизми ојачавања метала. Опорављање, рекристализација и раст кристалног зрна. Кристализација метала. Зависност особина метала од кристалне структуре. Врсте чврстих раствора (кристала мјешанаца). Кристали интерметалних једињења (фаза). Џибсово правило фаза. Дефиниције и основни концепт фазних дијаграма (растворљивост, фазе, микроструктура, равнотежа фаза). Равнотежни фазни дијаграми; бинарни дијаграм потпуне растворљивости, еутектички фазни дијаграми, фазни дијаграми са интерметалним једињењем. Перитектички и еутектоидни фазни дијаграми. Испитивање метала и легура са разарањем: механичка, физичка, хемијска испитивања, технолошка, металографска испитивања. Испитивање метала и легура без разарања: x и γ радиографија, ултразвуком, магнетне и капиларне методе. Корозија и деградација материјала. Типови корозије. Методе заштите.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
 1. Липолд, Р., Благојевић, А.: Материјали у машинству, Глас, Бања Лука, 1987.
 2. Зрилић, Р.: Кристализација – Фазни дијаграми стања, Бања Лука, 1988.
 3. Ђорђевић, В.: Машински материјали, Универзитет у Београду, 1999.
Облици провјере знања

Студент полаже 2 колоквијума. За полагање колоквијума може се одабрати један од два начина: израда теста или израда и одбрана конкретног програмског рјешења (домаћег задатка). Завршни испит је усмени и може укључити демонстрацију на рачунару.

Похађање наставе 10 бод. Колоквијум 1 20 бод.
Активност на настави 10 бод. Колоквијум 2 20 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама