Математика III
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 2П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Математика I и Математика II - положени испити

Циљ изучавања предмета
Исход учења

Студент ће стећи знања из математичке анализе која су му неопходна за савладавање наставних садржаја из стручних предмета. Исто тако, студент ће стећи потребно знање из математике за даље усавршавање и без потешкоћа ће математику примјењивати на рјешавање конкретних проблема.

Садржај предмета

Векторска анализа. Криволинисјки и површински интеграли. Фуријерова анализа. Лапласове трансфомрације. Комплескна анализа. Својствене вриједности.

Методе наставе и савладавања градива

Предавање и рачунске вјежбе, учење и самостална израда припремних и испитних задатака, консултације.

Литература
 1. Сплачинар, И.: Математика III (Доступно на адереси: http://lavica.fesb.hr/mat3/ )
 2. Ћелић, М.: Математика II, Машински факултет, Бања Лука, 1997.
 3. Ушћумлић, М., Трифуновић, М., Миличић, П.: Елементи више математике II, Београд, 2002.
Облици провјере знања

Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи приступа завршном усменом испиту. Такођер се оцјењује присуство и активност на настави, а исто тако и израда домаћих задаћа.

Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи

Материјали са предавања 

 

Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама