Математика I
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 3П + 3В 7
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

(а) Образовни циљеви:
Циљ предмета је да студент стекне увид у Основе математике (Математичка логика, Теорија скупова и теорија алгоритама), Линеарну алгебру и Диференцијални рачун функције једне варијабле са нагласком на примјену.
(б) Развој вјештина и стицање способности елемената вишег математичког мишљења
(в) Разумијевање и прихватање социо-математичких норми.

Исход учења

Студент ће развити способности логичког мишљења и стјећи вјештине разумијевања логичких алата посредством разумијевања вишег математичког мишљења (логичког мишљења, алгебарског мишљења и геометријског мишљења) сагледавајући математичке идеје слиједећих математичких дисциплина: Основе математике (Математичка логика, Теорија скуповa и Tеорија алгоритама), Линеарна алгебра и Диференцијални рачун функције једне варијабле.

Садржај предмета

Тема 1: Основе математике (Увод у математичку логика, Наивна теорија скупова, Скупови бројева – N, Q, R i C);
Тема 1: Линеарна алгебра Матрице, детерминанте и Системи линеарних једначина и неједначина;
Тема 3: Векторска алгебра и аналитичка геометрија, Линеарни простор слободних вектора, Аналитичка геометрија (права, раван, криве и површи другог реда;
Тема 4: Функције реалне варијабле;
Тема 5: Деривације и примјене;
Тема 6: Низови и редови.

Методе наставе и савладавања градива

Реализација наставно-научног предмета 'Математика I' реализује се примјеном спиралне технологије уз уважавање захтијева Теорије дидактичких ситуација као окружења у које се реализује курс. Облици рада су стандардни: предавање, рачунске вјежбе, израда домаће задаће (петнаестодневно), учење и самостална израда припремних и испитних задатака, консултације.

Литература
  1. Сплачинар, И.: Математика I, (Доступно на адереси: http://lavica.fesb.hr/mat1/predavanja/predavanja.html)
  2. Јањић, М.: Математика I, ПМФ, Бања Лука
Облици провјере знања

Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи приступа завршном усменом испиту. Такође се оцјењује присуство и активност на настави, а исто тако и израда домаћих задаћа.

Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама