Машински елементи I
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Механика I и Отпорност материјала - одслушани испити

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студенти савладају основне методе прорачуна, димензионисања и обликовања машинских дијелова.

Исход учења

По стеченом знању из овог предмета, студент ће бити оспособљен да конструише, димензионише, обликује, врши избор материјала и димензија за машинске елементе за везу, те елементе за обртна кретања.

Садржај предмета

Увод. Толеранције и налијегања. Концентрација напона. Критични и радни напони и степен сигурности. Основе прорачуна машинских елемената. Вратила, оптерећења и чврстоћа. Спојеви вратила и главчина. Котрљајни и клизни лежаји – уградња, подмазивање, избор и прорачун. Навој и навојни пар. Завртањске везе. Покретни навојни спојеви. Заварени спојеви. Пресовани спојеви.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и рачунске вјежбе, учење, самостална израда пројектних задатака (графичких радова) и консултације.

Литература
 1. Милтеновић, В.: Машински елементи, облици, прорачун, примена, Ниш, 2009.
 2. Милтеновић, В.: Машински елементи, табеле и дијаграми, Ниш, 2009.
 3. Огњановић, М.: Машински елементи, Машински факултет, Београд, 2006.
Облици провјере знања

Испит се полаже писмено и усмено. Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи излази на завршни усмени испит. Такође се оцјењује присуство и активност на настави, као и израда пројектних задатака.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 60 бод.
Активност на настави   Завршни испит 20 бод.
Графички радови 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама