Машинске конструкције
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 3П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Машинске конструкције – одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да се студенти детаљно упознају са принципима обликовања и димензионисања елемената за пренос снаге и кретања, као и принципа оптималног искоришћења масе (лаке конструкције).

Исход учења

По стеченом знању из овог предмета, студент ће бити оспособљен да конструише, димензионише, обликује, врши избор материјала и димензија за машинске елементе за пренос снаге (зупчаници, каишни парови, ланчани парови и спојнице), те да успјешно користи стечена знања у креирању лаких
конструкција.

Садржај предмета

Механички пренос снаге. Расподјела снаге. Фрикциони парови. Цилиндрични зупчаници, геометрија, кинематика, чврстоћа. Планетни зупчани преносници. Конусни зупчани парови. Пужни парови. Ремени (каишни) парови. Ланчани парови. Спојнице. Оптимално искоришћење масе (лаке конструкције).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и рачунске вјежбе, учење, самостална израда пројектног задатка и консултације.

Литература
 1. Огњановић, М.: Развој и дизајн машина, Машински факултет, Београд, 2007.
 2. Милтеновић, В.: Машински елементи, облици, прорачун, примена, Ниш, 2009.
 3. Милтеновић, В.: Машински елементи, табеле и дијаграми, Ниш, 2009.
Облици провјере знања

Испит се полаже писмено и усмено. Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи излази на завршни усмени испит. Такођер се оцјењује присуство и активност на настави, као и израда пројектног задатка.

Похађање наставе 5 бод. Графички радови 15 бод.
Активност на настави   Колоквијуми (2×30) 60 бод.
Завршни испит 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама