Комерцијално пословање
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета представља дефинисање функције комерцијалних послова у предузећу, детаљно проучавање процеса у оквиру набавног пословања и продаје. У оквиру програма предмета проучавају се начини организовања и управљања у службама набавке и продаје, токови и носиоци информација, пословни процеси у оквиру функције комерцијалних послова и везе дате функције са другим функцијама у систему. Посебан циљ представља обликовање процеса комуникације и пословних активности са добављачима и тржиштем. Уз дато извођење наставе на предмету има за циљ да обезбједи основе у области складишног пословања и транспорта и да при том обезбједи везу на предмете који проучавају логистику у предузећу.

Исход учења

Студенти се оспособљавају да идентификују, пројектују, поставе и воде процесе у оквиру набавног и продајног пословања. Успјешним испуњавањем обавеза студенти се оспособљавају да креирају носиоце информација и да са њима управљају. Резултат образовног процеса представља и обученост за организационо постављање служби набавке и продаје.

Садржај предмета

Основне дефиниције функције комерцијално пословање. Мјесто, улога и значај функције у производном систему. Процеси набавке. Дефиниција набавке. Организација набавне службе. Елементи потребни за истраживање тржишта добављача. Израда планова набавке. Сарадња са осталим функцијама. Кадрови у набавци. Залихе. Дефиниција и врсте залиха. Индикатори у пословима набавке. Избор добављача. Процеси пласмана производа – продаја. Дефиниција продаје. Организација службе продаје. Сарадња са осталим службама у предузећу. Елементи промоције производа и програма производње. Процеси транспорта и складиштења – са аспекта комерцијалног пословања. Елементи електронског пословања. Основна обиљежја. Врсте ел. пословања. I и II „ера“. Визија. Примјери. Стратегије увођења електронског пословања. Пословни модели. Примери. Комерцијална коресподенција. Токови информација у пословном систему – аспект функције комерцијални послови.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања на предмету су аудиторног карактера. Вјежбе обухватају аудиторно увођење студената у изучавану проблематику, интерактивну обраду студија случаја у циљу утврђивања тока новца у процесу продаје производа, утврђивања висине бонификација и осталих елемената прорачуна тока новца на релацији купац продавац на велико или на мало.

Литература
  1. Комерцијално пословање, уџбеник у припреми
Облици провјере знања

Семинарски рад, два коловијума и завршни дио испита.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми 25 бод.
Завршни испит 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама