Инжењерска графика
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студената за систематичност, истрајност, тачност, уређеност и естетичност при изради цртежа и техничке документације. Савладавање основа конвенционалног и модерног начина израде техничких цртежа и комуницирања путем цртежа. Примјена стандарда у техничкој документацији.

Исход учења

Студент ће моћи примијенити традиционалне и CAD технике при изради техничких цртежа дијелова и склопова. Студент ће моћи примјењивати ISO систем толеранција мјера и облика и квалитета површина, те бити оспособљен за систематичност, тачност, уређеност и естетичност при изради цртежа и скица.

Садржај предмета

Техничка документација. Технички елаборати. Врсте цртежа. Значај стандардизације. Стандардни бројеви. Формати и превијање цртежа. Мјерило. Заглавље и саставница. Техничко писмо. Линије. Принципи приказивања дијелова на цртежу (ортогонално пројицирање и одступање од нацртне геометрије, погледи, просторно приказивање). Правила техничког цртања (цртање спољњег изгледа, пресјеци, шрафирање, упрошћења при цртању). Општа начела котирања. Елементи кота. Опште и посебне одредбе о котирању. Скицирање и снимање машинских дијелова. Израда радионичког цртежа. Означавање стања површина. Квалитет обрађене површине. Ознаке површинске заштите и термичке обраде. Означавање материјала. Значај толеранција. Толеранције дужинских мјера. ISO систем толеранција. Толеранције облика и положаја. Склопни цртежи. Упознавање са модерним принципима, концептима и системима за аутоматизовану израду техничких цртежа. Опрема за аутоматизовану израду техничких цртежа. Програмска подршка за аутоматизовану израду техничких цртежа (Auto CAD, CATIA, Solid Works).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, израда графичких радова на папиру и на рачунару, консултације.

Литература
 1. Бабић, Ж.: Инжењерска графика, скрипта, Машински факултет Бања Лука, 2009.
 2. Ђорђевић, С.: Инжењерска графика, Машински факултет Београд, 2002.
 3. Earle, J. H.: Engineering design graphics; G. Omura, Auto CAD
 4. Стандарди
Облици провјере знања

Похађање наставе, вјежбање задатака и израда графичких радова, два колоквијума, завршни испит.Завршни испит је писмени за студенте који нису положили оба колоквијума.

Присуство настави 5 бод. Колоквијум 1 15 бод.
Графички радови 20 бод. Колоквијум 2 20 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама