Информационе технологије
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Предмет има за циљ да оспособи студента да разумије основе информационих технологија хардвера и софтвера са основним нагласком на област рачунарских мрежа, Интернета и база података.

Исход учења

Студент је оспособљен да може правилно планирати употребу и експлоатисати неопходна знања из Информационих технологија. Та знања су му неопходна у даљем раду као основ да би могао да користи разне информатичке и информационе технологије.

Садржај предмета

Коришћење информационих технологија у радном процесу, Ергономија у коришћењу рачунара, мјере заштите, заштита животне околине при коришћењу рачунарских технологија, рециклирање, папирни и електронски документи. Сигурност информација и злоупотребе, Безбједносни аспекти коришћења рачунара, заштита од malware: network worms, clasic viruses, trojan programs, riskware, spam, заштита приватности, ауторска права. Пословни административни системи Текст процесори, Табеларне калкулације, Базе података: елементи канцеларијских база података: табеле, поља, типови, слогови, подаци, основне операције: навигација унутар базе, дефинисање кључева, индекси, логичке провјере и услови, релације. Пословне презентације: алати и програми за електронске презентације, Електронске комуникације: Интернет: безбједност на интернету, коришћење WЕB претраживача, приступ WЕB адресама, означавање и фаворити, алати за претраживање, дефинисање кључне ријечи и критерија за тражење, преузимање садржаја са WЕB-а, штампање WЕB страница, Електронска пошта.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
  1. Латиновић, Т.: Основе информационих технологија, скрипта, Машински факултет Бања Лука, 2006.
  2. Латиновић, Т.: Пословна Информатика, Прометеј, Бања Лука, 2007.
Облици провјере знања

Два колоквијума се вреднују по 20 поена, присуство настави 5 поена, Семинарски рад 10 поена, а
завршни испит до 45 поена. Завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе   Семинарски рад 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 45 бод.
Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама